1. allhlouia aggaiou kai zacariou epainei ierousalhm ton kurion ainei ton qeon sou siwn

2. oti eniscusen touV moclouV twn pulwn sou euloghsen touV uiouV sou en soi

3. o tiqeiV ta oria sou eirhnhn kai stear purou empiplwn se

4. o apostellwn to logion autou th gh ewV tacouV drameitai o logoV autou

5. tou didontoV ciona wsei erion omiclhn wsei spodon passontoV

6. ballontoV krustallon autou wsei ywmouV kata proswpon yucouV autou tiV uposthsetai

7. apostelei ton logon autou kai thxei auta pneusei to pneuma autou kai ruhsetai udata

8. apaggellwn ton logon autou tw iakwb dikaiwmata kai krimata autou tw israhl

9. ouk epoihsen outwV panti eqnei kai ta krimata autou ouk edhlwsen autoiV

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina