1. parakalw oun umaV adelfoi dia twn oiktirmwn tou qeou parasthsai ta swmata umwn qusian zwsan agian euareston tw qew thn logikhn latreian umwn

2. kai mh suschmatizesqe tw aiwni toutw alla metamorfousqe th anakainwsei tou nooV umwn eiV to dokimazein umaV ti to qelhma tou qeou to agaqon kai euareston kai teleion

3. legw gar dia thV caritoV thV doqeishV moi panti tw onti en umin mh uperfronein par o dei fronein alla fronein eiV to swfronein ekastw wV o qeoV emerisen metron pistewV

4. kaqaper gar en eni swmati melh polla ecomen ta de melh panta ou thn authn ecei praxin

5. outwV oi polloi en swma esmen en cristw o de kaq eiV allhlwn melh

6. econteV de carismata kata thn carin thn doqeisan hmin diafora eite profhteian kata thn analogian thV pistewV

7. eite diakonian en th diakonia eite o didaskwn en th didaskalia

8. eite o parakalwn en th paraklhsei o metadidouV en aplothti o proistamenoV en spoudh o elewn en ilarothti

9. h agaph anupokritoV apostugounteV to ponhron kollwmenoi tw agaqw

10. th filadelfia eiV allhlouV filostorgoi th timh allhlouV prohgoumenoi

11. th spoudh mh oknhroi tw pneumati zeonteV tw kairw douleuonteV

12. th elpidi caironteV th qliyei upomenonteV th proseuch proskarterounteV

13. taiV creiaiV twn agiwn koinwnounteV thn filoxenian diwkonteV

14. eulogeite touV diwkontaV umaV eulogeite kai mh katarasqe

15. cairein meta cairontwn kai klaiein meta klaiontwn

16. to auto eiV allhlouV fronounteV mh ta uyhla fronounteV alla toiV tapeinoiV sunapagomenoi mh ginesqe fronimoi par eautoiV

17. mhdeni kakon anti kakou apodidonteV pronooumenoi kala enwpion pantwn anqrwpwn

18. ei dunaton to ex umwn meta pantwn anqrwpwn eirhneuonteV

19. mh eautouV ekdikounteV agaphtoi alla dote topon th orgh gegraptai gar emoi ekdikhsiV egw antapodwsw legei kurioV

20. ean oun peina o ecqroV sou ywmize auton ean diya potize auton touto gar poiwn anqrakaV puroV swreuseiV epi thn kefalhn autou

21. mh nikw upo tou kakou alla nika en tw agaqw to kakon

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina