1. upomimnhske autouV arcaiV kai exousiaiV upotassesqai peiqarcein proV pan ergon agaqon etoimouV einai

2. mhdena blasfhmein amacouV einai epieikeiV pasan endeiknumenouV praothta proV pantaV anqrwpouV

3. hmen gar pote kai hmeiV anohtoi apeiqeiV planwmenoi douleuonteV epiqumiaiV kai hdonaiV poikilaiV en kakia kai fqonw diagonteV stughtoi misounteV allhlouV

4. ote de h crhstothV kai h filanqrwpia epefanh tou swthroV hmwn qeou

5. ouk ex ergwn twn en dikaiosunh wn epoihsamen hmeiV alla kata ton autou eleon eswsen hmaV dia loutrou paliggenesiaV kai anakainwsewV pneumatoV agiou

6. ou execeen ef hmaV plousiwV dia ihsou cristou tou swthroV hmwn

7. ina dikaiwqenteV th ekeinou cariti klhronomoi genwmeqa kat elpida zwhV aiwniou

8. pistoV o logoV kai peri toutwn boulomai se diabebaiousqai ina frontizwsin kalwn ergwn proistasqai oi pepisteukoteV tw qew tauta estin ta kala kai wfelima toiV anqrwpoiV

9. mwraV de zhthseiV kai genealogiaV kai ereiV kai macaV nomikaV periistaso eisin gar anwfeleiV kai mataioi

10. airetikon anqrwpon meta mian kai deuteran nouqesian paraitou

11. eidwV oti exestraptai o toioutoV kai amartanei wn autokatakritoV

12. otan pemyw arteman proV se h tucikon spoudason elqein proV me eiV nikopolin ekei gar kekrika paraceimasai

13. zhnan ton nomikon kai apollw spoudaiwV propemyon ina mhden autoiV leiph

14. manqanetwsan de kai oi hmeteroi kalwn ergwn proistasqai eiV taV anagkaiaV creiaV ina mh wsin akarpoi

15. aspazontai se oi met emou panteV aspasai touV filountaV hmaV en pistei h cariV meta pantwn umwn amhn [proV titon thV krhtwn ekklhsiaV prwton episkopon ceirotonhqenta egrafh apo nikopolewV thV makedoniaV]

“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina