1. akousate paideV paideian patroV kai prosecete gnwnai ennoian

2. dwron gar agaqon dwroumai umin ton emon nomon mh egkataliphte

3. uioV gar egenomhn kagw patri uphkooV kai agapwmenoV en proswpw mhtroV

4. oi elegon kai edidaskon me ereidetw o hmeteroV logoV eiV shn kardian

5. fulasse entolaV mh epilaqh mhde paridhV rhsin emou stomatoV

6. mhde egkataliphV authn kai anqexetai sou erasqhti authV kai thrhsei se

8. pericarakwson authn kai uywsei se timhson authn ina se perilabh

9. ina dw th sh kefalh stefanon caritwn stefanw de trufhV uperaspish sou

10. akoue uie kai dexai emouV logouV kai plhqunqhsetai eth zwhV sou ina soi genwntai pollai odoi biou

11. odouV gar sofiaV didaskw se embibazw de se trociaiV orqaiV

12. ean gar poreuh ou sugkleisqhsetai sou ta diabhmata ean de trechV ou kopiaseiV

13. epilabou emhV paideiaV mh afhV alla fulaxon authn seautw eiV zwhn sou

14. odouV asebwn mh epelqhV mhde zhlwshV odouV paranomwn

15. en w an topw stratopedeuswsin mh epelqhV ekei ekklinon de ap' autwn kai parallaxon

16. ou gar mh upnwswsin ean mh kakopoihswsin afhrhtai o upnoV autwn kai ou koimwntai

17. oide gar sitountai sita asebeiaV oinw de paranomw mequskontai

18. ai de odoi twn dikaiwn omoiwV fwti lampousin proporeuontai kai fwtizousin ewV katorqwsh h hmera

19. ai de odoi twn asebwn skoteinai ouk oidasin pwV proskoptousin

20. uie emh rhsei prosece toiV de emoiV logoiV parabale son ouV

21. opwV mh eklipwsin se ai phgai sou fulasse autaV en sh kardia

22. zwh gar estin toiV euriskousin autaV kai pash sarki iasiV

23. pash fulakh threi shn kardian ek gar toutwn exodoi zwhV

24. periele seautou skolion stoma kai adika ceilh makran apo sou apwsai

25. oi ofqalmoi sou orqa blepetwsan ta de blefara sou neuetw dikaia

26. orqaV trociaV poiei soiV posin kai taV odouV sou kateuqune

27. mh ekklinhV eiV ta dexia mhde eiV ta aristera apostreyon de son poda apo odou kakhV [27a] odouV gar taV ek dexiwn oiden o qeoV diestrammenai de eisin ai ex aristerwn [27b] autoV de orqaV poihsei taV trociaV sou taV de poreiaV sou en eirhnh proaxei

“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina