1. uioV panourgoV uphkooV patri uioV de anhkooV en apwleia

2. apo karpwn dikaiosunhV fagetai agaqoV yucai de paranomwn olountai awroi

3. oV fulassei to eautou stoma threi thn eautou yuchn o de propethV ceilesin ptohsei eauton

4. en epiqumiaiV estin paV aergoV ceireV de andreiwn en epimeleia

5. logon adikon misei dikaioV asebhV de aiscunetai kai ouc exei parrhsian

6. dikaiosunh fulassei akakouV touV de asebeiV faulouV poiei amartia

7. eisin oi ploutizonteV eautouV mhden econteV kai eisin oi tapeinounteV eautouV en pollw ploutw

8. lutron androV yuchV o idioV ploutoV ptwcoV de ouc ufistatai apeilhn

9. fwV dikaioiV dia pantoV fwV de asebwn sbennutai [9a] yucai doliai planwntai en amartiaiV dikaioi de oiktirousin kai elewsin

10. kakoV meq' ubrewV prassei kaka oi de eautwn epignwmoneV sofoi

11. uparxiV epispoudazomenh meta anomiaV elasswn ginetai o de sunagwn eautw met' eusebeiaV plhqunqhsetai dikaioV oiktirei kai kicra

12. kreisswn enarcomenoV bohqwn kardia tou epaggellomenou kai eiV elpida agontoV dendron gar zwhV epiqumia agaqh

13. oV katafronei pragmatoV katafronhqhsetai up' autou o de foboumenoV entolhn outoV ugiainei [13a] uiw doliw ouden estai agaqon oiketh de sofw euodoi esontai praxeiV kai kateuqunqhsetai h odoV autou

14. nomoV sofou phgh zwhV o de anouV upo pagidoV qaneitai

15. sunesiV agaqh didwsin carin to de gnwnai nomon dianoiaV estin agaqhV odoi de katafronountwn en apwleia

16. paV panourgoV prassei meta gnwsewV o de afrwn exepetasen eautou kakian

17. basileuV qrasuV empeseitai eiV kaka aggeloV de pistoV rusetai auton

18. penian kai atimian afaireitai paideia o de fulasswn elegcouV doxasqhsetai

19. epiqumiai eusebwn hdunousin yuchn erga de asebwn makran apo gnwsewV

20. o sumporeuomenoV sofoiV sofoV estai o de sumporeuomenoV afrosi gnwsqhsetai

21. amartanontaV katadiwxetai kaka touV de dikaiouV katalhmyetai agaqa

22. agaqoV anhr klhronomhsei uiouV uiwn qhsaurizetai de dikaioiV ploutoV asebwn

23. dikaioi poihsousin en ploutw eth polla adikoi de apolountai suntomwV

24. oV feidetai thV bakthriaV misei ton uion autou o de agapwn epimelwV paideuei

25. dikaioV esqwn empipla thn yuchn autou yucai de asebwn endeeiV

“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina