1. kai gunh mia apo twn uiwn twn profhtwn eboa proV elisaie legousa o douloV sou o anhr mou apeqanen kai su egnwV oti douloV hn foboumenoV ton kurion kai o danisthV hlqen labein touV duo uiouV mou eautw eiV doulouV

2. kai eipen elisaie ti poihsw soi anaggeilon moi ti estin soi en tw oikw h de eipen ouk estin th doulh sou ouqen en tw oikw oti all' h o aleiyomai elaion

3. kai eipen proV authn deuro aithson sauth skeuh exwqen para pantwn twn geitonwn sou skeuh kena mh oligwshV

4. kai eiseleush kai apokleiseiV thn quran kata sou kai kata twn uiwn sou kai apoceeiV eiV ta skeuh tauta kai to plhrwqen areiV

5. kai aphlqen par' autou kai epoihsen outwV kai apekleisen thn quran kat' authV kai kata twn uiwn authV autoi proshggizon proV authn kai auth epeceen

6. ewV eplhsqhsan ta skeuh kai eipen proV touV uiouV authV eggisate eti proV me skeuoV kai eipon auth ouk estin eti skeuoV kai esth to elaion

7. kai hlqen kai aphggeilen tw anqrwpw tou qeou kai eipen elisaie deuro kai apodou to elaion kai apoteiseiV touV tokouV sou kai su kai oi uioi sou zhsesqe en tw epiloipw elaiw

8. kai egeneto hmera kai diebh elisaie eiV souman kai ekei gunh megalh kai ekrathsen auton fagein arton kai egeneto af' ikanou tou eisporeuesqai auton exeklinen tou ekei fagein

9. kai eipen h gunh proV ton andra authV idou dh egnwn oti anqrwpoV tou qeou agioV outoV diaporeuetai ef' hmaV dia pantoV

10. poihswmen dh autw uperwon topon mikron kai qwmen autw ekei klinhn kai trapezan kai difron kai lucnian kai estai en tw eisporeuesqai proV hmaV kai ekklinei ekei

11. kai egeneto hmera kai eishlqen ekei kai exeklinen eiV to uperwon kai ekoimhqh ekei

12. kai eipen proV giezi to paidarion autou kaleson moi thn swmanitin tauthn kai ekalesen authn kai esth enwpion autou

13. kai eipen autw eipon dh proV authn idou exesthsaV hmin pasan thn ekstasin tauthn ti dei poihsai soi ei estin logoV soi proV ton basilea h proV ton arconta thV dunamewV h de eipen en mesw tou laou mou egw eimi oikw

14. kai eipen ti dei poihsai auth kai eipen giezi to paidarion autou kai mala uioV ouk estin auth kai o anhr authV presbuthV

15. kai ekalesen authn kai esth para thn quran

16. kai eipen elisaie proV authn eiV ton kairon touton wV h wra zwsa su perieilhfuia uion h de eipen mh kurie mou mh diayeush thn doulhn sou

17. kai en gastri elaben h gunh kai eteken uion eiV ton kairon touton wV h wra zwsa wV elalhsen proV authn elisaie

18. kai hdrunqh to paidarion kai egeneto hnika exhlqen to paidarion proV ton patera autou proV touV qerizontaV

19. kai eipen proV ton patera autou thn kefalhn mou thn kefalhn mou kai eipen tw paidariw aron auton proV thn mhtera autou

20. kai hren auton proV thn mhtera autou kai ekoimhqh epi twn gonatwn authV ewV meshmbriaV kai apeqanen

21. kai anhnegken auton kai ekoimisen auton epi thn klinhn tou anqrwpou tou qeou kai apekleisen kat' autou kai exhlqen

22. kai ekalesen ton andra authV kai eipen aposteilon dh moi en twn paidariwn kai mian twn onwn kai dramoumai ewV tou anqrwpou tou qeou kai epistreyw

23. kai eipen ti oti su poreuh proV auton shmeron ou neomhnia oude sabbaton h de eipen eirhnh

24. kai epesaxen thn onon kai eipen proV to paidarion authV age poreuou mh epischV moi tou epibhnai oti ean eipw soi

25. deuro kai poreush kai eleush proV ton anqrwpon tou qeou eiV to oroV to karmhlion kai egeneto wV eiden elisaie ercomenhn authn kai eipen proV giezi to paidarion autou idou dh h swmanitiV ekeinh

26. nun drame eiV apanthn authV kai ereiV ei eirhnh soi ei eirhnh tw andri sou ei eirhnh tw paidariw h de eipen eirhnh

27. kai hlqen proV elisaie eiV to oroV kai epelabeto twn podwn autou kai hggisen giezi apwsasqai authn kai eipen elisaie afeV authn oti h yuch authV katwdunoV auth kai kurioV apekruyen ap' emou kai ouk anhggeilen moi

28. h de eipen mh hthsamhn uion para tou kuriou mou ouk eipa ou planhseiV met' emou

29. kai eipen elisaie tw giezi zwsai thn osfun sou kai labe thn bakthrian mou en th ceiri sou kai deuro oti ean eurhV andra ouk euloghseiV auton kai ean euloghsh se anhr ouk apokriqhsh autw kai epiqhseiV thn bakthrian mou epi proswpon tou paidariou

30. kai eipen h mhthr tou paidariou zh kurioV kai zh h yuch sou ei egkataleiyw se kai anesth elisaie kai eporeuqh opisw authV

31. kai giezi dihlqen emprosqen authV kai epeqhken thn bakthrian epi proswpon tou paidariou kai ouk hn fwnh kai ouk hn akroasiV kai epestreyen eiV apanthn autou kai aphggeilen autw legwn ouk hgerqh to paidarion

32. kai eishlqen elisaie eiV ton oikon kai idou to paidarion teqnhkoV kekoimismenon epi thn klinhn autou

33. kai eishlqen elisaie eiV ton oikon kai apekleisen thn quran kata twn duo eautwn kai proshuxato proV kurion

34. kai anebh kai ekoimhqh epi to paidarion kai eqhken to stoma autou epi to stoma autou kai touV ofqalmouV autou epi touV ofqalmouV autou kai taV ceiraV autou epi taV ceiraV autou kai diekamyen ep' auton kai dieqermanqh h sarx tou paidariou

35. kai epestreyen kai eporeuqh en th oikia enqen kai enqen kai anebh kai sunekamyen epi to paidarion ewV eptakiV kai hnoixen to paidarion touV ofqalmouV autou

36. kai exebohsen elisaie proV giezi kai eipen kaleson thn swmanitin tauthn kai ekalesen kai eishlqen proV auton kai eipen elisaie labe ton uion sou

37. kai eishlqen h gunh kai epesen epi touV podaV autou kai prosekunhsen epi thn ghn kai elaben ton uion authV kai exhlqen

38. kai elisaie epestreyen eiV galgala kai o limoV en th gh kai oi uioi twn profhtwn ekaqhnto enwpion autou kai eipen elisaie tw paidariw autou episthson ton lebhta ton megan kai eye eyema toiV uioiV twn profhtwn

39. kai exhlqen eiV eiV ton agron sullexai ariwq kai euren ampelon en tw agrw kai sunelexen ap' authV toluphn agrian plhreV to imation autou kai enebalen eiV ton lebhta tou eyematoV oti ouk egnwsan

40. kai enecei toiV andrasin fagein kai egeneto en tw esqiein autouV ek tou eyhmatoV kai idou anebohsan kai eipon qanatoV en tw lebhti anqrwpe tou qeou kai ouk hdunanto fagein

41. kai eipen labete aleuron kai embalete eiV ton lebhta kai eipen elisaie proV giezi to paidarion egcei tw law kai esqietwsan kai ouk egenhqh eti ekei rhma ponhron en tw lebhti

42. kai anhr dihlqen ek baiqsarisa kai hnegken proV ton anqrwpon tou qeou prwtogenhmatwn eikosi artouV kriqinouV kai palaqaV kai eipen dote tw law kai esqietwsan

43. kai eipen o leitourgoV autou ti dw touto enwpion ekaton andrwn kai eipen doV tw law kai esqietwsan oti tade legei kurioV fagontai kai kataleiyousin

44. kai efagon kai katelipon kata to rhma kuriou

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina