1. I usta prorok Ilije kao oganj, rijeè mu plamtjela kao buktinja.

2. On je na njih donio glad i revnošæu je svojom umanjio njihov broj.

3. Po rijeèi je Božjoj nebo zatvorio i tri puta oganj s neba sveo.

4. Kako li si strašan bio, Ilija, u èudesima svojim! I može li se itko dièiti koliko ti?

5. Podigao si mrtva od smrti iz Podzemlja po rijeèi Svevišnjeg.

6. Bacio si u propast kraljeve i vukao odliènike s odra njihova.

7. Na Sinaju si èuo ukore i sud osvetni na Horebu.

8. Pomazao si kraljeve osvetnièke i proroka sebi za nasljednika.

9. Podignut si bio u vihoru ognja, u kolima s plamenim konjima.

10. Odreðen si u prijetnjama buduæim da umiriš srdžbu Božju prije no što ona provali, da obratiš srca otaèka sinovima i da obnoviš plemena Jakovljeva.

11. Blago onomu koji æe te vidjeti i onima koji su usnuli u ljubavi, jer i mi æemo posjedovati život.

12. Kad je vihor zastro Iliju, napuni se duhom njegovim Elizej: za života ga nijedan vladar ne mogaše pobijediti i nitko ga ne mogaše podjarmiti.

13. Ništa mu ne bijaše teško, i iz groba mu je tijelo prorokovalo.

14. Za života je èudesa èinio, a u smrti svojoj djela divotna.

15. Ali se kraj svega toga narod nije pokajao niti se ostavio grijeha svojih, dok ne bi izagnan iz domaje i rasijan po svim zemljama svijeta;

16. samo je nešto ljudi ostalo, s vladarom iz kuæe Davidove. Neki su od njih pravo èinili pred Gospodom, a drugi opet gomilahu grijeh na grijeh.

17. Ezekija utvrdi grad svoj i dovede vodu sred njega, željezom prokopa peæine i sagradi spremišta vodena.

18. Za vijeka se njegova diže Sanherib i posla Rabsaka, koji diže ruku na Sion i u oholosti svojoj huljaše.

19. Tada su im drhtala srca i ruke i podnosili su muke kao žene u trudovima;

20. ali prizvaše milostivog Boga i podigoše ruke svoje prema njemu. I Sveti je s neba brzo uslišio njihov glas i spasio ih rukom Izaijinom,

21. razbio je logor asirski, i njegov ih anðeo sve pobi.

22. Jer je Ezekija èinio što je Gospodu milo i držao se putova Davida, oca svojeg, kako mu je zapovjedio prorok Izaija, velik i pouzdan u viðenju svojem.

23. U dane se njegove sunce povratilo, on je kralju produžio život.

24. U silini duha vidio je stvari posljednje i tješio je žalobne na Sionu.

25. Objavio je buduænost sve do kraja vremena i najavio tajne stvari prije nego se dogodiše.
Livros sugeridos“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina