1. Ekkor, mint a tûzvész, Illés próféta jött, kinek szava lángolt, mint az égõ fáklya.

2. Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte õket.

3. Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égbõl.

4. Illés, de nagy voltál csodatetteiddel! Melyik öntelt, gõgös mérkõzhetnék veled?

5. Feltámasztottál egy holtat a halálból, az alvilágból a Magasságbelinek szavával.

6. Sírba küldtél királyokat, és fekvõhelyükrõl dicsõ nagyságokat.

7. A Sínai-hegyen büntetéssel fenyegettél, a Hóreben a megtorlás szavát hallattad.

8. Királyokat kentél fel a bosszúra, és prófétákat utódodul.

9. Vihar közepette magasba ragadtattál, szekéren, amivel tüzes lovak száguldottak.

10. Jel lettél a jövendõ harag idejére, hogy te csillapítsd le, mielõtt kitörne, hogy az apák szívét fiaikhoz fordítsd, és Jákob törzseit újra helyreállítsd.

11. Boldogok mind, akik téged meglátnak, akik szeretetben hunyták le szemüket, s mi is részesei leszünk az életnek.

12. Illést elragadta a vihar, de a szellemét megkapta Elizeus. Életében nem félt a fejedelmektõl, nem volt ember, aki megbírt szellemével.

13. Nem volt neki semmi lehetetlen, a holttestében is prófétaerõ volt.

14. Életében csodatetteket vitt végbe, halálakor meg bámulatba ejtett mûveivel.

15. Ennek ellenére a nép mégsem tért meg, és nem szakított addig bûneivel, amíg el nem ûzték õket országukból, és szét nem szóródtak a föld kerekségén.

16. Csak kevés maradt meg a népbõl és a fejedelem Dávidnak házából. Némelyek közülük azt tették, ami jó, de a többi csak a bûnt szaporította.

17. Hiszkija a várost bebiztosította, amikor a közepébe a vizet bevezette. Keresztülfúratta vassal a sziklákat, s vízgyûjtõket épített.

18. Az õ napjaiban vonult fel Szanherib és elküldte Rabszakét, aki kinyújtotta kezét Sion ellen gõgös hatalmában.

19. Ekkor megremegett a szívük és a kezük, és úgy vonaglottak, mint a vajúdó asszony.

20. Az irgalmas Úrhoz folyamodtak és kitárták feléje esdeklõ karjukat. S a Szent sietve meghallgatta õket az égbõl, és megmentette õket Izajás keze által.

21. Megverte az asszírok táborát, az angyala pedig kiirtotta õket.

22. Mert Hiszkija úgy tett, ahogy kedves az Úrnak, és állhatatosan Dávid útjain járt, amint Izajás, a nagy és megbízható próféta parancsolta neki.

23. Az õ napjaiban fordult vissza a Nap, és õ nyújtotta meg a király életét.

24. Nagy lelkével látta a végsõ dolgokat, és vigasztalta a Sionban sírókat.

25. Megmutatta örök idõkre, hogy mi lesz, s a rejtett dolgokat a létrejöttük elõtt.

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina