1. w oi poimeneV oi diaskorpizonteV kai apolluonteV ta probata thV nomhV mou

2. dia touto tade legei kurioV epi touV poimainontaV ton laon mou umeiV dieskorpisate ta probata mou kai exwsate auta kai ouk epeskeyasqe auta idou egw ekdikw ef' umaV kata ta ponhra epithdeumata umwn

3. kai egw eisdexomai touV kataloipouV tou laou mou apo pashV thV ghV ou exwsa autouV ekei kai katasthsw autouV eiV thn nomhn autwn kai auxhqhsontai kai plhqunqhsontai

4. kai anasthsw autoiV poimenaV oi poimanousin autouV kai ou fobhqhsontai eti oude ptohqhsontai legei kurioV

5. idou hmerai ercontai legei kurioV kai anasthsw tw dauid anatolhn dikaian kai basileusei basileuV kai sunhsei kai poihsei krima kai dikaiosunhn epi thV ghV

6. en taiV hmeraiV autou swqhsetai ioudaV kai israhl kataskhnwsei pepoiqwV kai touto to onoma autou o kalesei auton kurioV iwsedek

7. dia touto idou hmerai ercontai legei kurioV kai ouk erousin eti zh kurioV oV anhgagen ton oikon israhl ek ghV aiguptou

8. alla zh kurioV oV sunhgagen apan to sperma israhl apo ghV borra kai apo paswn twn cwrwn ou exwsen autouV ekei kai apekatesthsen autouV eiV thn ghn autwn

9. en toiV profhtaiV sunetribh h kardia mou en emoi esaleuqh panta ta osta mou egenhqhn wV anhr suntetrimmenoV kai wV anqrwpoV sunecomenoV apo oinou apo proswpou kuriou kai apo proswpou euprepeiaV doxhV autou

10. oti apo proswpou toutwn epenqhsen h gh exhranqhsan ai nomai thV erhmou kai egeneto o dromoV autwn ponhroV kai h iscuV autwn ouc outwV

11. oti iereuV kai profhthV emolunqhsan kai en tw oikw mou eidon ponhriaV autwn

12. dia touto genesqw h odoV autwn autoiV eiV olisqhma en gnofw kai uposkelisqhsontai kai pesountai en auth dioti epaxw ep' autouV kaka en eniautw episkeyewV autwn fhsin kurioV

13. kai en toiV profhtaiV samareiaV eidon anomhmata eprofhteusan dia thV baal kai eplanhsan ton laon mou israhl

14. kai en toiV profhtaiV ierousalhm ewraka frikta moicwmenouV kai poreuomenouV en yeudesi kai antilambanomenouV ceirwn ponhrwn tou mh apostrafhnai ekaston apo thV odou autou thV ponhraV egenhqhsan moi panteV wV sodoma kai oi katoikounteV authn wsper gomorra

15. dia touto tade legei kurioV idou egw ywmiw autouV odunhn kai potiw autouV udwr pikron oti apo twn profhtwn ierousalhm exhlqen molusmoV pash th gh

16. outwV legei kurioV pantokratwr mh akouete touV logouV twn profhtwn oti mataiousin eautoiV orasin apo kardiaV autwn lalousin kai ouk apo stomatoV kuriou

17. legousin toiV apwqoumenoiV ton logon kuriou eirhnh estai umin kai pasin toiV poreuomenoiV toiV qelhmasin autwn panti tw poreuomenw planh kardiaV autou eipan ouc hxei epi se kaka

18. oti tiV esth en uposthmati kuriou kai eiden ton logon autou tiV enwtisato kai hkousen

19. idou seismoV para kuriou kai orgh ekporeuetai eiV susseismon sustrefomenh epi touV asebeiV hxei

20. kai ouketi apostreyei o qumoV kuriou ewV an poihsh auto kai ewV an anasthsh auto apo egceirhmatoV kardiaV autou ep' escatou twn hmerwn nohsousin auta

21. ouk apestellon touV profhtaV kai autoi etrecon ouk elalhsa proV autouV kai autoi eprofhteuon

22. kai ei esthsan en th upostasei mou kai eishkousan twn logwn mou kai ton laon mou an apestrefon autouV apo twn ponhrwn epithdeumatwn autwn

23. qeoV eggizwn egw eimi legei kurioV kai ouci qeoV porrwqen

24. ei krubhsetai anqrwpoV en krufaioiV kai egw ouk oyomai auton mh ouci ton ouranon kai thn ghn egw plhrw legei kurioV

25. hkousa a lalousin oi profhtai a profhteuousin epi tw onomati mou yeudh legonteV hnupniasamhn enupnion

26. ewV pote estai en kardia twn profhtwn twn profhteuontwn yeudh kai en tw profhteuein autouV ta qelhmata kardiaV autwn

27. twn logizomenwn tou epilaqesqai tou nomou mou en toiV enupnioiV autwn a dihgounto ekastoV tw plhsion autou kaqaper epelaqonto oi patereV autwn tou onomatoV mou en th baal

28. o profhthV en w to enupnion estin dihghsasqw to enupnion autou kai en w o logoV mou proV auton dihghsasqw ton logon mou ep' alhqeiaV ti to acuron proV ton siton outwV oi logoi mou legei kurioV

29. ouci oi logoi mou wsper pur flegon legei kurioV kai wV pelux koptwn petran

30. dia touto idou egw proV touV profhtaV legei kurioV o qeoV touV kleptontaV touV logouV mou ekastoV para tou plhsion autou

31. idou egw proV touV profhtaV touV ekballontaV profhteiaV glwsshV kai nustazontaV nustagmon eautwn

32. idou egw proV touV profhtaV touV profhteuontaV enupnia yeudh kai dihgounto auta kai eplanhsan ton laon mou en toiV yeudesin autwn kai en toiV planoiV autwn kai egw ouk apesteila autouV kai ouk eneteilamhn autoiV kai wfeleian ouk wfelhsousin ton laon touton

33. kai ean erwthswsi se o laoV outoV h iereuV h profhthV legwn ti to lhmma kuriou kai ereiV autoiV umeiV este to lhmma kai raxw umaV legei kurioV

34. kai o profhthV kai o iereuV kai o laoV oi an eipwsin lhmma kuriou kai ekdikhsw ton anqrwpon ekeinon kai ton oikon autou

35. oti outwV ereite ekastoV proV ton plhsion autou kai ekastoV proV ton adelfon autou ti apekriqh kurioV kai ti elalhsen kurioV

36. kai lhmma kuriou mh onomazete eti oti to lhmma tw anqrwpw estai o logoV autou

37. kai dia ti elalhsen kurioV o qeoV hmwn

38. dia touto tade legei kurioV o qeoV anq' wn eipate ton logon touton lhmma kuriou kai apesteila proV umaV legwn ouk ereite lhmma kuriou

39. dia touto idou egw lambanw kai rassw umaV kai thn polin hn edwka umin kai toiV patrasin umwn

40. kai dwsw ef' umaV oneidismon aiwnion kai atimian aiwnion htiV ouk epilhsqhsetai

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina