1. Za bezumnika su prazne nade i tlapnje, i od snova luðaci okrilate.

2. Kao hvataè sjene ili goniè vjetra, takav je onaj koji vjeruje snovima.

3. Slièni su san i zrcalo: u jednome i drugome samo je prividnost.

4. Što se može neèistoæom oèistiti? Kako æe biti istina od laži?

5. Gatanje, proricanje i sni - sve ispraznosti, sve kao tlapnje porodilje.

6. Ako ih Svevišnji ne šalje kao glasnike svoje, ne posveæuj im ni jedne misli.

7. Jer mnoge su sni zaludili i propali su uzdajuæi se u njih.

8. Zakon treba ispunjavati bez prijevara, i mudrost je savršena tek u iskrenosti.

9. Tko je mnogo putovao - mnogo zna, i tko je mnogo iskusio - umno zbori.

10. Tko nije ništa iskusio - malo znade; a tko je putovao, u svemu se snalazi.

11. Mnogo vidjeh na putovanjima svojim i više shvatih nego što mogu iskazati.

12. Èesto bijah i u smrtnoj pogibelji, ali sam se spasio,

13. jer živjet æe duh bogobojaznih: oni se uzdaju u onoga koji ih može izbaviti.

14. Tko se boji Gospoda, ne boji se nièega i ne straši se, jer je Gospod nada njegova.

15. Blago duši onoga koji se boji Gospoda! U koga li se uzdao? I tko mu je potpora?

16. Gospod ne odvraæa oèiju s onih koji ga ljube, on im je moæna zaštita i snažna potpora, štitnik od vjetra pustinjskog i sjena u jari podnevnoj, obrana od posrtaja i oslon protiv pada.

17. On je radost srcu i svjetlost oèima, on je zdravlje, život i blagoslov.

18. Žrtva od blaga krivo steèena porugljiv je dar i ne primaju se pokloni opakih.

19. Svevišnjemu se ne mile darovi bezbožnièki: gomilom žrtava oni neæe iskupiti svoje grijehe.

20. Pred oèima oèevim kolje sina tko prinosi žrtvu od imetka siromaha.

21. Oskudna hrana život je siromaha, i tko je otima - pravi je krvnik;

22. ubija bližnjega tko mu otima hranu i prolijeva krv tko radniku uskraæuje plaæu.

23. Ako jedan gradi, a drugi razgraðuje, što im ostaje, osim trudbe?

24. Ako jedan moli, a drugi kune, èiji æe glas uslišati Gospodar?

25. Tko se taknuo mrtvaca, pa se oprao i opet ga dirnuo, što mu koristi pranje njegovo?

26. Tako je i s èovjekom koji posti za grijehe svoje pa ih opet èini: tko æe mu uslišati molitvu i zar mu koristi što se ponizio?

“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina