1. autai ai paideiai salwmwntoV ai adiakritoi aV exegrayanto oi filoi ezekiou tou basilewV thV ioudaiaV

2. doxa qeou kruptei logon doxa de basilewV tima pragmata

3. ouranoV uyhloV gh de baqeia kardia de basilewV anexelegktoV

4. tupte adokimon argurion kai kaqarisqhsetai kaqaron apan

5. kteine asebeiV ek proswpou basilewV kai katorqwsei en dikaiosunh o qronoV autou

6. mh alazoneuou enwpion basilewV mhde en topoiV dunastwn ufistaso

7. kreisson gar soi to rhqhnai anabaine proV me h tapeinwsai se en proswpw dunastou a eidon oi ofqalmoi sou lege

8. mh prospipte eiV machn tacewV ina mh metamelhqhV ep' escatwn hnika an se oneidish o soV filoV

9. anacwrei eiV ta opisw mh katafronei

10. mh se oneidish men o filoV h de mach sou kai h ecqra ouk apestai all' estai soi ish qanatw [10a] cariV kai filia eleuqeroi aV thrhson seautw ina mh eponeidistoV genh alla fulaxon taV odouV sou eusunallaktwV

11. mhlon crusoun en ormiskw sardiou outwV eipein logon

12. eiV enwtion crusoun sardion poluteleV dedetai logoV sofoV eiV euhkoon ouV

13. wsper exodoV cionoV en amhtw kata kauma wfelei outwV aggeloV pistoV touV aposteilantaV auton yucaV gar twn autw crwmenwn wfelei

14. wsper anemoi kai nefh kai uetoi epifanestatoi outwV oi kaucwmenoi epi dosei yeudei

15. en makroqumia euodia basileusin glwssa de malakh suntribei osta

16. meli eurwn fage to ikanon mhpote plhsqeiV exemeshV

17. spanion eisage son poda proV ton seautou filon mhpote plhsqeiV sou mishsh se

18. ropalon kai macaira kai toxeuma akidwton outwV kai anhr o katamarturwn tou filou autou marturian yeudh

19. odouV kakou kai pouV paranomou oleitai en hmera kakh

20. wsper oxoV elkei asumforon outwV prospeson paqoV en swmati kardian lupei [20a] wsper shV imatiw kai skwlhx xulw outwV luph androV blaptei kardian

21. ean peina o ecqroV sou trefe auton ean diya potize auton

22. touto gar poiwn anqrakaV puroV swreuseiV epi thn kefalhn autou o de kurioV antapodwsei soi agaqa

23. anemoV boreaV exegeirei nefh proswpon de anaideV glwssan ereqizei

24. kreitton oikein epi gwniaV dwmatoV h meta gunaikoV loidorou en oikia koinh

25. wsper udwr yucron yuch diywsh proshneV outwV aggelia agaqh ek ghV makroqen

26. wsper ei tiV phghn frassoi kai udatoV exodon lumainoito outwV akosmon dikaion peptwkenai enwpion asebouV

27. esqiein meli polu ou kalon timan de crh logouV endoxouV

28. wsper poliV ta teich katabeblhmenh kai ateicistoV outwV anhr oV ou meta boulhV ti prassei

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina