1. Radi probitka mnogi griješe, i tko traži bogatstvo biva nemilosrdan.

2. Kolac se zabija izmeðu dva kamena, a grijeh se utiskuje izmeðu kupnje i prodaje.

3. Tko se èvrsto ne drži straha Gospodnjeg kuæa æe mu brzo propasti.

4. Kad se sito trese, mekinje ostaju: tako i nedostaci èovjekovi izbijaju u govoru njegovu.

5. Lonèareve posude peæ iskušava, a èovjeka njegov govor.

6. Obradu voæke oèituje njezin plod: tako i rijeèi èovjekove otkrivaju njegove osjeæaje.

7. Nikoga ne hvali prije no što progovori, jer govor je kušnja ljudi.

8. Ako težiš pravdi, naæi æeš je i obuæi æeš je kao sveèanu odoru.

9. Ptice se jate sa sebi sliènima, i pravica se svraæa onima koji je vrše.

10. Lav vreba svoju lovinu, tako i grijeh one koji èine nepravdu.

11. Govor je pobožna èovjeka uvijek pun mudrosti, a luðak se mijenja poput mjeseca.

12. Kad si meðu bezumnicima, pazi na vrijeme, a s ljudima mudrim boravi bez straha.

13. Sablažnjiv je govor luðaèki i smijeh je njihov grešna razuzdanost.

14. Govor s mnogim zakletvama podiže èovjeku vlasi, i kad se takvi svaðaju, zaèepiti je uši.

15. Svaða oholih ljudi završava se krvlju, i muèno se slušaju grdnje njihove.

16. Tko otkriva tajne gubi povjerenje i neæe više naæi prijatelja po srcu svojem.

17. Ljubi prijatelja i budi mu vjeran, ali ako si izdao njegove tajne, ne idi više za njim.

18. Jer kao što èovjek uništava svojeg neprijatelja, tako si ti uništio prijateljstvo svojega bližnjeg.

19. Ili kao što si ispustio pticu iz šake, tako si ispustio prijatelja svoga i neæeš ga uhvatiti više.

20. Ne trèi za njim jer je daleko odmakao i utekao poput gazele iz zamke.

21. Jer se rana može povezati i pogrda oprostiti, ali za onoga tko je izdao tajnu nema nade.

22. Tko žmirka oèima kuje zlo, i nitko ga od toga ne može odvratiti.

23. Pred tobom je medenih usta i divi se tvojim rijeèima, ali iza tvojih leða mijenja svoj jezik i u sablazan izvræe tvoje rijeèi.

24. Mnogo što mrzim, ali ništa kao takva èovjeka, a i Gospod ga mrzi.

25. Tko baca kamen uvis, na glavu mu pada; podmukao udarac protuudarcem raða.

26. Tko jamu kopa, u nju pada, i tko zamku namješta, u nju se hvata.

27. Tko èini zlo, zlo mu se vraæa, iako on ne zna odakle dolazi.

28. Ruglo i sramota oholici, i osveta na nj vreba kao lav.

29. U zamku se hvataju koji se raduju padu pobožnika, i bol æe ih izjesti prije smrti njihove.

30. Mržnja i srdžba jednako su gnusne, i grešan ih èovjek obje u sebi nosi.

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina