1. oi emoi logoi eirhntai upo qeou basilewV crhmatismoV on epaideusen h mhthr autou

2. ti teknon thrhseiV ti rhseiV qeou prwtogeneV soi legw uie ti teknon emhV koiliaV ti teknon emwn eucwn

3. mh dwV gunaixi son plouton kai ton son noun kai bion eiV usteroboulian

4. meta boulhV panta poiei meta boulhV oinopotei oi dunastai qumwdeiV eisin oinon de mh pinetwsan

5. ina mh pionteV epilaqwntai thV sofiaV kai orqa krinai ou mh dunwntai touV asqeneiV

6. didote meqhn toiV en lupaiV kai oinon pinein toiV en odunaiV

7. ina epilaqwntai thV peniaV kai twn ponwn mh mnhsqwsin eti

8. anoige son stoma logw qeou kai krine pantaV ugiwV

9. anoige son stoma kai krine dikaiwV diakrine de penhta kai asqenh

10. gunaika andreian tiV eurhsei timiwtera de estin liqwn polutelwn h toiauth

11. qarsei ep' auth h kardia tou androV authV h toiauth kalwn skulwn ouk aporhsei

12. energei gar tw andri agaqa panta ton bion

13. mhruomenh eria kai linon epoihsen eucrhston taiV cersin authV

14. egeneto wsei nauV emporeuomenh makroqen sunagei de auth ton bion

15. kai anistatai ek nuktwn kai edwken brwmata tw oikw kai erga taiV qerapainaiV

16. qewrhsasa gewrgion epriato apo de karpwn ceirwn authV katefuteusen kthma

17. anazwsamenh iscurwV thn osfun authV hreisen touV bracionaV authV eiV ergon

18. egeusato oti kalon estin to ergazesqai kai ouk aposbennutai olhn thn nukta o lucnoV authV

19. touV phceiV authV ekteinei epi ta sumferonta taV de ceiraV authV ereidei eiV atrakton

20. ceiraV de authV dihnoixen penhti karpon de exeteinen ptwcw

21. ou frontizei twn en oikw o anhr authV otan pou cronizh panteV gar oi par' authV endiduskontai

22. dissaV clainaV epoihsen tw andri authV ek de bussou kai porfuraV eauth endumata

23. peribleptoV de ginetai en pulaiV o anhr authV hnika an kaqish en sunedriw meta twn gerontwn katoikwn thV ghV

24. sindonaV epoihsen kai apedoto perizwmata de toiV cananaioiV

25. stoma authV dihnoixen prosecontwV kai ennomwV kai taxin esteilato th glwssh authV

26. iscun kai euprepeian enedusato kai eufranqh en hmeraiV escataiV

27. stegnai diatribai oikwn authV sita de oknhra ouk efagen

28. to stoma de anoigei sofwV kai nomoqesmwV h de elehmosunh authV anesthsen ta tekna authV kai eplouthsan kai o anhr authV hnesen authn

29. pollai qugatereV ekthsanto plouton pollai epoihsan dunata su de uperkeisai kai uperhraV pasaV

30. yeudeiV areskeiai kai mataion kalloV gunaikoV gunh gar suneth eulogeitai fobon de kuriou auth aineitw

31. dote auth apo karpwn ceirwn authV kai aineisqw en pulaiV o anhr authV .

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina