1. oti sun pan touto edwka eiV kardian mou kai kardia mou sun pan eiden touto wV oi dikaioi kai oi sofoi kai ergasiai autwn en ceiri tou qeou kai ge agaphn kai ge misoV ouk estin eidwV o anqrwpoV ta panta pro proswpou autwn

2. mataiothV en toiV pasin sunanthma en tw dikaiw kai tw asebei tw agaqw kai tw kakw kai tw kaqarw kai tw akaqartw kai tw qusiazonti kai tw mh qusiazonti wV o agaqoV wV o amartanwn wV o omnuwn kaqwV o ton orkon foboumenoV

3. touto ponhron en panti pepoihmenw upo ton hlion oti sunanthma en toiV pasin kai ge kardia uiwn tou anqrwpou eplhrwqh ponhrou kai perifereia en kardia autwn en zwh autwn kai opisw autwn proV touV nekrouV

4. oti tiV oV koinwnei proV pantaV touV zwntaV estin elpiV oti o kuwn o zwn autoV agaqoV uper ton leonta ton nekron

5. oti oi zwnteV gnwsontai oti apoqanountai kai oi nekroi ouk eisin ginwskonteV ouden kai ouk estin autoiV eti misqoV oti epelhsqh h mnhmh autwn

6. kai ge agaph autwn kai ge misoV autwn kai ge zhloV autwn hdh apwleto kai meriV ouk estin autoiV eti eiV aiwna en panti tw pepoihmenw upo ton hlion

7. deuro fage en eufrosunh arton sou kai pie en kardia agaqh oinon sou oti hdh eudokhsen o qeoV ta poihmata sou

8. en panti kairw estwsan imatia sou leuka kai elaion epi kefalhn sou mh usterhsatw

9. ide zwhn meta gunaikoV hV hgaphsaV pasaV hmeraV zwhV mataiothtoV sou taV doqeisaV soi upo ton hlion pasaV hmeraV mataiothtoV sou oti auto meriV sou en th zwh sou kai en tw mocqw sou w su mocqeiV upo ton hlion

10. panta osa an eurh h ceir sou tou poihsai wV h dunamiV sou poihson oti ouk estin poihma kai logismoV kai gnwsiV kai sofia en adh opou su poreuh ekei

11. epestreya kai eidon upo ton hlion oti ou toiV koufoiV o dromoV kai ou toiV dunatoiV o polemoV kai ge ou toiV sofoiV artoV kai ge ou toiV sunetoiV ploutoV kai ge ou toiV ginwskousin cariV oti kairoV kai apanthma sunanthsetai toiV pasin autoiV

12. oti kai ge ouk egnw o anqrwpoV ton kairon autou wV oi icqueV oi qhreuomenoi en amfiblhstrw kakw kai wV ornea ta qhreuomena en pagidi wV auta pagideuontai oi uioi tou anqrwpou eiV kairon ponhron otan epipesh ep' autouV afnw

13. kai ge touto eidon sofian upo ton hlion kai megalh estin proV me

14. poliV mikra kai andreV en auth oligoi kai elqh ep' authn basileuV megaV kai kuklwsh authn kai oikodomhsh ep' authn carakaV megalouV

15. kai eurh en auth andra penhta sofon kai diaswsei autoV thn polin en th sofia autou kai anqrwpoV ouk emnhsqh sun tou androV tou penhtoV ekeinou

16. kai eipa egw agaqh sofia uper dunamin kai sofia tou penhtoV exoudenwmenh kai logoi autou ouk eisin akouomenoi

17. logoi sofwn en anapausei akouontai uper kraughn exousiazontwn en afrosunaiV

18. agaqh sofia uper skeuh polemou kai amartanwn eiV apolesei agaqwsunhn pollhn

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina