1. mh speude epi stomati sou kai kardia sou mh tacunatw tou exenegkai logon pro proswpou tou qeou oti o qeoV en tw ouranw kai su epi thV ghV epi toutw estwsan oi logoi sou oligoi

2. oti paraginetai enupnion en plhqei perispasmou kai fwnh afronoV en plhqei logwn

3. kaqwV an euxh euchn tw qew mh cronishV tou apodounai authn oti ouk estin qelhma en afrosin sun osa ean euxh apodoV

4. agaqon to mh euxasqai se h to euxasqai se kai mh apodounai

5. mh dwV to stoma sou tou examarthsai thn sarka sou kai mh eiphV pro proswpou tou qeou oti agnoia estin ina mh orgisqh o qeoV epi fwnh sou kai diafqeirh ta poihmata ceirwn sou

6. oti en plhqei enupniwn kai mataiothteV kai logoi polloi oti sun ton qeon fobou

7. ean sukofantian penhtoV kai arpaghn krimatoV kai dikaiosunhV idhV en cwra mh qaumashV epi tw pragmati oti uyhloV epanw uyhlou fulaxai kai uyhloi ep' autouV

8. kai perisseia ghV en panti esti basileuV tou agrou eirgasmenou

9. agapwn argurion ou plhsqhsetai arguriou kai tiV hgaphsen en plhqei autwn genhma kai ge touto mataiothV

10. en plhqei thV agaqwsunhV eplhqunqhsan esqonteV authn kai ti andreia tw par' authV oti all' h tou oran ofqalmoiV autou

11. glukuV upnoV tou doulou ei oligon kai ei polu fagetai kai tw emplhsqenti tou plouthsai ouk estin afiwn auton tou upnwsai

12. estin arrwstia hn eidon upo ton hlion plouton fulassomenon tw par' autou eiV kakian autou

13. kai apoleitai o ploutoV ekeinoV en perispasmw ponhrw kai egennhsen uion kai ouk estin en ceiri autou ouden

14. kaqwV exhlqen apo gastroV mhtroV autou gumnoV epistreyei tou poreuqhnai wV hkei kai ouden ou lhmyetai en mocqw autou ina poreuqh en ceiri autou

15. kai ge touto ponhra arrwstia wsper gar paregeneto outwV kai apeleusetai kai tiV perisseia autw h mocqei eiV anemon

16. kai ge pasai ai hmerai autou en skotei kai penqei kai qumw pollw kai arrwstia kai colw

17. idou o eidon egw agaqon o estin kalon tou fagein kai tou piein kai tou idein agaqwsunhn en panti mocqw autou w ean mocqh upo ton hlion ariqmon hmerwn zwhV autou wn edwken autw o qeoV oti auto meriV autou

18. kai ge paV o anqrwpoV w edwken autw o qeoV plouton kai uparconta kai exousiasen auton tou fagein ap' autou kai tou labein to meroV autou kai tou eufranqhnai en mocqw autou touto doma qeou estin

19. oti ou polla mnhsqhsetai taV hmeraV thV zwhV autou oti o qeoV perispa auton en eufrosunh kardiaV autou

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina