1. Blago èovjeku koji nije zgriješio rijeèima i koga ne muèi grižnja zbog grijeha.

2. Blago èovjeku koga ne optužuje vlastita savjest i koji se nije odrekao nade.

3. Tvrdici ne prilièi bogatstvo, i èemu veliko blago pohlepniku?

4. Tko uskraæuje sebi sabire drugomu, i tuðinci æe se naslaðivati dobrima njegovim.

5. Tko je tvrd prema sebi, komu æe biti dobar? Takav ne uživa ni u vlastitom dobru.

6. Nema okrutnijeg od onoga tko muèi samog sebe: to mu je plaæa za vlastitu zloæu.

7. Pa ako i èini dobro, èini nenamjerno i na koncu otkriva svoju zloæu.

8. Zavidljivac je opak: on odvraæa pogled i prezire tuði život.

9. Premalen je oku lakomu vlastiti dio, pohlepa isušuje dušu.

10. Tvrdièino oko hlepi za kruhom i glad je za njegovim stolom.

11. Sine moj, imaš li štogod, priušti sebi i prinesi Gospodu dostojne žrtve.

12. Ne zaboravi da smrt neæe oklijevati i da ti nije objavljen ugovor Podzemlja.

13. Prije nego umreš, èini dobro prijatelju, i pruži, daj mu koliko možeš.

14. Ne uskraæuj sebi sadašnje sreæe i ne daj da ti izmakne dio dopuštena užitka.

15. Neæeš li ostaviti blago svoje drugomu i neæe li zaslužba tvoja biti ždrijebom razdijeljena?

16. Podari i primi i okusi užitka, jer se u Podzemlju radost ne traži.

17. Sve se živo troši kao i odjeæa, i vjeèna je uredba: valja umrijeti.

18. Kao lišæe što raste na bujnu drvetu te jedno opada a drugo nièe, tako i naraštaji od krvi i mesa: jedni umiru, a drugi se raðaju.

19. I svako prolazno djelo propada, a zajedno s njim i njegov tvorac.

20. Blago èovjeku koji razmišlja o mudrosti i umuje razborito,

21. koji u srcu svojem prouèava njezine putove i posveæuje se u njezine tajne.

22. On je progoni kao lovac i vreba je kraj staze njezine;

23. on viri kroz prozor njezin i prisluškuje na vratima njezinim;

24. postavlja se blizu kuæe njezine i udara klin svoj u njezin zid;

25. podiže svoj šator kraj nje i nastanjuje se u sretnu poèivalištu;

26. on stavlja djecu svoju pod njezinu zaštitu i boravi pod granjem njezinim;

27. on nalazi okrilje od žege pod sjenom njezinom i prebiva u divoti njezinoj.

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina