1. U poèetku bijaše Rijeè i Rijeè bijaše u Boga i Rijeè bijaše Bog.

2. Ona bijaše u poèetku u Boga.

3. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade

4. u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo;

5. i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

6. Bi èovjek poslan od Boga, ime mu Ivan.

7. On doðe kao svjedok da posvjedoèi za Svjetlo da svi vjeruju po njemu.

8. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoèi za Svjetlo.

9. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog èovjeka doðe na svijet;

10. bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.

11. K svojima doðe i njegovi ga ne primiše.

12. A onima koji ga primiše podade moæ da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime,

13. koji su roðeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga.

14. I Rijeè tijelom postade i nastani se meðu nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinoroðenac od Oca - pun milosti i istine.

15. Ivan svjedoèi za njega. Vièe: "To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!"

16. Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.

17. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu.

18. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinoroðenac - Bog - koji je u krilu Oèevu, on ga obznani.

19. A evo svjedoèanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu sveæenike i levite da ga upitaju: "Tko si ti?",

20. on prizna; ne zanijeka, nego prizna: "Ja nisam Krist."

21. Upitaše ga nato: "Što dakle? Jesi li Ilija?" Odgovori: "Nisam." "Jesi li Prorok?" Odgovori: "Ne."

22. Tada mu rekoše: "Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?"

23. On odgovori: "Ja sam glas koji vièe u pustinji: Poravnite put Gospodnji! - kako reèe prorok Izaija."

24. A neki izaslanici bijahu farizeji.

25. Oni prihvatiše rijeè i upitaše ga: "Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?"

26. Ivan im odgovori: "Ja krstim vodom. Meðu vama stoji koga vi ne poznate -

27. onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obuæi."

28. To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

29. Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reèe: "Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!"

30. To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi èovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!"

31. "Ja ga nisam poznavao, ali baš zato doðoh i krstim vodom da se on oèituje Izraelu."

32. I posvjedoèi Ivan: "Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu.

33. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reèe mi: 'Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.'

34. I ja sam to vidio i svjedoèim: on je Sin Božji."

35. Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih uèenika.

36. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reèe: "Evo Jaganjca Božjega!"

37. Te njegove rijeèi èula ona dva njegova uèenika pa poðoše za Isusom.

38. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: "Što tražite?" Oni mu rekoše: "Rabbi" - što znaèi: "Uèitelju - gdje stanuješ?"

39. Reèe im: "Doðite i vidjet æete." Poðoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.

40. Jedan od one dvojice, koji su èuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra.

41. On najprije naðe svoga brata Šimuna te æe mu: "Našli smo Mesiju!" - što znaèi "Krist - Pomazanik".

42. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reèe: "Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat æeš se Kefa!" - što znaèi "Petar - Stijena".

43. Sutradan naumi Isus poæi u Galileju. Naðe Filipa i reèe mu: "Poði za mnom!"

44. Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova.

45. Filip naðe Natanaela i javi mu: "Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta."

46. Reèe mu Natanael: "Iz Nazareta da može biti što dobro?" Kaže mu Filip: "Doði i vidi."

47. Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reèe za njega: "Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!"

48. Kaže mu Natanael: "Odakle me poznaješ?" Odgovori mu Isus: "Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom."

49. Nato æe mu Natanael: "Uèitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!"

50. Odgovori mu Isus: "Stoga što ti rekoh: 'Vidjeh te pod smokvom', vjeruješ. I više æeš od toga vidjeti!"

51. I nadoda: "Zaista, zaista, kažem vam: gledat æete otvoreno nebo i anðele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Èovjeèjega."


“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina