1. Rijeè Jahvina upuæena Sefaniji, sinu Kušija, sina Gedalijina, sina Amarjina, sina Ezekijina, u vrijeme Jošije, sina Amonova, kralja judejskoga.

2. "Da, sve æu zbrisati s lica zemlje" - rijeè je Jahvina!

3. "Izbrisat æu ljude i zvijeri, ptice nebeske i ribe morske, uèinit æu da padnu bezbožnici, istrijebit æu ljude s lica zemlje" - rijeè je Jahvina!

4. "Podignut æu ruku na Judu i na sve stanovnike Jeruzalema i istrijebit æu iz ovoga mjesta ostatak Baalov, ime služitelja idolskih sa sveæenicima njegovim;

5. one koji se klanjaju na krovovima vojsci nebeskoj, one koji se klanjaju pred Jahvom a zaklinju se Milkomom;

6. one koji su se odmetnuli od Jahve, koji ne traže Jahvu i nimalo za nj ne mare."

7. Tišina pred Jahvom Gospodom, jer je dan Jahvin blizu! Da, Jahve je prigotovio žrtvu, posvetio je svoje uzvanike.

8. "U dan žrtve Jahvine, kaznit æu knezove, sinove kraljeve, i sve koji se oblaèe na naèin tuðinski.

9. Kaznit æu u taj dan sve koji preko praga poskakuju, koji Dom Gospodara svojega pune nasiljem i prijevarom."

10. "U onaj dan" - rijeè je Jahvina - "vapaj æe se podiæi od Ribljih vrata, urlici iz novog dijela grada, silna lomljavina sa brežuljaka.

11. Kukajte, stanovnici makteški, jer je satrt sav narod kanaanski, zbrisani su svi mjeraèi srebra.

12. I u to vrijeme pretražit æu Jeruzalem sa zubljama i pohodit æu kaznom ljude koji miruju na svojoj vinskoj droždini i u svom srcu govore: 'Jahve ne može uèiniti ni dobro ni zlo.'"

13. Blago njihovo bit æe prepušteno pljaèki, njihove kuæe pustošenju. Oni su gradili kuæe - neæe u njima stanovati; sadili su vinograde - iz njih vina neæe piti.

14. Blizu je dan Jahvin, veliki! Blizu je i žurno dolazi! Gorak je glas dana Jahvina: tada æe i junak zajaukati.

15. Dan gnjeva, onaj dan! Dan tjeskobe i nevolje! Dan užasa i pustošenja! Dan pomrèine i naoblake! Dan tmina i magluština!

16. Dan trubljavine i bojne vike na gradove utvrðene i na visoka kruništa.

17. "Prepustit æu ljude nevoljama i vrludat æe kao slijepci (jer su protiv Jahve sagriješili), krv æe se njihova prosuti kao prašina, njihova trupla bit æe baèena kao smeæe.

18. Ni njihovo srebro ni njihovo zlato neæe ih spasiti." U dan gnjeva Jahvina oganj njegove revnosti svu æe zemlju sažeæi. Jer on æe uništiti, zatrti sve stanovnike zemlje.


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina