1. Slavit æu te, Gospodaru, Kralju, i hvalit æu te, Bože, Spasitelju moj. Zahvaljujem imenu tvojem,

2. jer ti si bio zaštitnik i pomoænik moj i spasio si tijelo moje od propasti, od zamke prijevarna jezika, od usana što laži kuju i pred onima što su okolo mene bio si zaštitnik i pomoænik moj.

3. Po velikom milosrðu i imenu svom izbavio si me od ujeda onih koji bi me proždrli, iz ruku onih koji mi o glavi rade, od mnogih kušnja koje pretrpjeh,

4. od gušenja u vatri koja me okružila, iz središta ognja koji nisam potpalio,

5. iz duboke utrobe Podzemlja, od neèista jezika i lažljive rijeèi,

6. od potvore nepravedna jezika pred kraljem. Duša moja bijaše blizu smrti i život moj na pragu Podzemlja.

7. Okruživahu me sa svih strana i nije bilo nikoga da mi pomogne; pogledom sam pomoæ ljudi tražio, ali uzalud.

8. Tad se sjetih milosrða tvojeg, o Gospode, i djela tvojih još odiskona, kako izbavljaš one koji te strpljivo èekaju i spasavaš ih iz ruku neprijateljskih.

9. Tad podigoh sa zemlje glas svoj i zamolih spas od smrti,

10. zazvah Gospodina, oca mojega Gospodina: "Ne ostavi me u dan nevoljni, u vrijeme moje nemoæi protiv oholih. - Slavit æu ime tvoje bez prestanka i zahvalnu ti hvalu pjevati."

11. I bi molba moja uslišana, izbavio si me od propasti, spasio me od vremena zloæe.

12. I stoga æu te hvaliti i slaviti i blagoslivljati ime Gospodnje.

13. Kad još bijah mladiæ, prije svojih putovanja molio sam otvoreno za mudrost u molitvama.

14. Pred vratima Svetišta za nju sam molio i do posljednjeg æu dana tragati za njom.

15. Od njena cvata pa do sazrela grozda radovalo joj se srce moje. Noga je moja kroèila pravim putem i tražio sam mudrost od svoje mladosti.

16. Prignuvši malo uho, nauèih je i stekoh mnogu pouku.

17. Po njoj uznapredovah i slavu æu dati onomu koji me podari mudrošæu.

18. Jer odluèih u djelo je provesti, žarko za dobrom tragah i neæu se stidjeti.

19. Duša se moja za nju borila, pomno sam se držao Zakona. Pružao sam ruke prema nebu i oplakivao što je ne poznam.

20. Usmjerih svoju dušu prema njoj i naðoh je u èistoæi. Od poèetka joj posvetih svoje srce, i neæu nikad biti napušten.

21. I utroba mi uzdrhta od èežnje za njom, i stoga stekoh valjano blago.

22. Za plaæu mi je Gospod jezik podario: njime æu ga slaviti.

23. Priðite k meni, vi nepouèeni, u mojoj školi sjedite.

24. Zašto da u tom oskudijevate, i da vam duše toliko žeðaju?

25. Otvorih svoja usta i rekoh: "Kupujte je bez novaca,

26. podmetnite vrat svoj pod njen jaram i neka vam duše prihvate pouku. Tko je traži - blizu mu je, i èovjek odan nalazi je.

27. Pogledajte oèima svojim: kako sam se malo trudio, a mnogo spokoja stekao.

28. Kupujte pouku velikom svotom novca, njome æete steæi mnogo zlata.

29. Nek' se duša vaša raduje u milosrðu Gospodnjem, i nikad se ne stidite hvaliti ga.

30. Uèinite djelo svoje prije odreðena vremena: u svoje vrijeme dat æe vam on vašu plaæu." Mudrost Isusa, sina Sirahova.

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina