1. Blago mužu žene èestite jer je dvostruk broj dana njegovih.

2. Èestita žena radost je mužu svojem, on æe godine svojeg života proživjeti u miru.

3. Izvrsna žena odabran je dio, dar onomu koji se boji Gospodina.

4. Bio bogat ili siromah, srce mu je veselo i lice vedro u svako doba.

5. Troga se plaši srce moje a od èetvrtog užasava: od klevete u gradu, od zbora svjetine i od lažne optužbe, jer je sve to gore od smrti;

6. ali je tuga i jad žena ljubomorna na ženu i biè jezika koji sve jednako udara.

7. Nepodesan je jaram žena opaka, i svladati nju isto je kao uhvatiti štipavca.

8. Žena pijana zaziva srdžbu golemu, jer sramota je njezina neizbrisiva.

9. Ženina je bludnost u njezinu drsku pogledu i poznaje se po njezinim trepavicama.

10. Pod oštrim nadzorom drži kæer drzovitu, da ne zlorabi prvu priliku.

11. Budno pazi na oko bestidno, da se ne zaèudiš kad se o tebe ogriješi.

12. Kao žedan putnik, ona otvara usta i pije svaku vodu na koju naiðe i spušta se pred svakim kolcem i svakoj strijeli otvara tulac.

13. Mila je žena radost mužu svom, i znanje mu njezino kosti ojaèava.

14. Dar je Gospodnji žena šutljiva, i nema cijene duši dobro odgojenoj.

15. A milina je na milinu žena stidljiva, i nema cijene dostojne duše uzdržljive.

16. Kao što sunce blista na planinama Gospodnjim, tako i ljepota vrsne žene u urednosti kuæe njezine.

17. Kao svijeæa što svijetli na svetom svijeænjaku, tako je krasno lice na skladnu tijelu.

18. Kao stupovi zlatni na podnožju srebrnu, tako su lijepe noge na èvrstim petama.

19. #

20. #

21. #

22. #

23. #

24. #

25. #

26. #

27. #

28. Dvoje rastužuje srce moje, a zbog treæeg gnjev me hvata: kad ratnik stÓarÄi u bijedi, kad se preziru ljudi umni, kad se netko od pravednosti vraæa grijehu - za takvog je Gospod maè spremio.

29. Trgovac teško odolijeva napasti, i prodavaè nije bez grijeha.

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina