1. Gospod stvori èovjeka od zemlje i opet ga u nju vraæa.

2. Dao je ljudima toèan broj dana i odreðeno vrijeme, dade im i vlast nad svime što je na zemlji.

3. Odjenu ih snagom kakva je njegova i stvori ih na sliku svoju.

4. Svakom je stvoru udahnuo strah od èovjeka, da bi on gospodario zvijerima i pticama.

5. #

6. Oblikovao im jezik, oèi, uši, i srce im dade da razmišljaju.

7. Napuni ih znanjem i razumijevanjem i otkri im dobro i zlo.

8. Oèi je svoje stavio u srca njihova da im pokaže velièanstvo djela svojih.

9. #

10. Oni æe slaviti njegovo sveto ime, prièajuæi o velièanstvu djela njegovih.

11. Još im umnoži znanje i obdari ih zakonom života.

12. Uèini s njima Savez vjeèni i pouèi ih sudovima svojim.

13. Oèi su njihove gledale slavu velièanstvenu i uho slušalo slavni njegov glas.

14. "Èuvajte se svakoga zla", reèe im i odredi im dužnosti prema bližnjemu.

15. Njihovi su putovi uvijek pred njim, ne mogu se sakriti pred oèima njegovim.

16. #

17. Svakomu narodu postavi vladara, ali je Izrael baština Gospodnja.

18. #

19. Sva su djela njihova pred njim kao sunce, i oèi njegove svagda paze na putove njihove.

20. Ne mogu se pred njim sakriti nepravde njihove, pred Gospodom su svi grijesi njihovi.

21. #

22. Milostinja èovjekova njemu je kao peèat, i na dobroèinstvo pazi kao na zjenicu oka.

23. Jednoga æe se dana diæi i platiti im, svakomu æe plaæa pasti na vlastitu glavu.

24. Samo pokajnicima dopušta povratak i tješi one koji su izgubili nadu.

25. Obrati se Gospodu i okani se grijeha, moli se pred licem njegovim i prestani ga vrijeðati.

26. Vrati se Višnjem i okani se nepravde i jako zamrzi na gnusan èin.

27. Jer tko æe hvaliti Svevišnjeg u Podzemlju mjesto živih koji ga mogu slaviti?

28. Hvala mrtvih mrtva je - kao da ih nema, samo živ i zdrav hvali Gospodina.

29. O kako je veliko milosrðe u Gospoda, praštanje onima koji mu se obraæaju!

30. Ljudi ne mogu sve, jer sin èovjekov nije besmrtan.

31. Što je svjetlije od sunca? Pa i ono pomrkne. Tijelo i krv mogu hraniti samo zloæu.

32. Gospod nadzire sile na visokim nebesima, a svi su ljudi samo prah i pepeo.

“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina