1. Mudrost se sama slavi i sred puka svog se hvali.

2. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moæi proslavlja:

3. "Izaðoh iz usta Svevišnjeg i pokrih zemlju kao magla.

4. Na visinama nebeskim razapeh šator svoj i prijestol moj bi stup od oblaka.

5. Obiðoh sama krug nebeski i prošetah se dubinama bezdana.

6. U vlasti su mojoj valovi morski, i sva zemlja, i svi narodi i puci.

7. Meðu svima njima tražila sam poèinka i na èijoj baštini da se nastanim.

8. Tada mi zapovjedi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj i reèe: 'Nastani se u Jakovu i uði u baštinu Izraelu.'

9. Prije vjekova, odiskona, on me stvorio i neæu prestati dovijeka.

10. Pred njim sam služila u Svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu.

11. Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu.

12. Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj.

13. Uzrastoh kao cedar na Libanu i kao èempres na gori Hermonu.

14. Uzrastoh kao palma u Engadu i kao ružiènjaci u Jerihonu. Kao divna maslina u dolini, uzrastoh kao makljen nad vodama.

15. Rasuh miomiris svoj kao cimet i drvo bagremovo i zamirisah mirisom kao smirna izabrana, kao galban, oniks i stakte i kao vonj tamjanov u Šatoru.

16. Raširih grane svoje kao terebinta, i grane su moje divne i ljupke.

17. Propupah kao trs mladicama ljupkim, i cvjetovi su moji porod slave i bogatstva.

18. #

19. Doðite k meni svi koji me žudite i nasitite se plodovima mojim.

20. Jer je spomen na mene slaði od meda i baština moja od mednoga saæa.

21. Koji me jedu još više su me gladni, i koji me piju još više za mnom žeðaju.

22. Tko mene sluša taj se ne stidi, i tko sa mnom radi taj ne griješi."

23. Sve je ovo Knjiga saveza Boga Svevišnjeg, Zakon koji nam je Mojsije odredio kao baštinu zajednicama Jakovljevim.

24. #

25. On je mudrosti pun kao vode Fišona i kao Tigris u dane proljetne;

26. on buja razborom kao Eufrat i kao Jordan u vrijeme žetveno:

27. obiluje stegom kao Nil vodom i kao Gihon u vrijeme berbe.

28. Prvi ga èovjek nije do dna spoznao niti æe ga posljednji istražiti.

29. Jer su misli njegove šire od mora i namisli dublje od bezdana.

30. A ja sam kao jarak prekopan od rijeke i kao vodotok doveden u perivoj.

31. I rekoh: "Natopit æu vrt svoj i navodnit æu cvijetnjake svoje". I gle, od jarka mojeg rijeka postade, a od rijeke more mi nasta.

32. Uèinit æu da kao zora zasja nauk moj, i svjetlost æu njegovu razaslati nadaleko.

33. Izlit æu nauku poput proroštva, ostaviti je pokoljenjima buduæim.

34. Vidite: ne trudih se samo za sebe nego za sve koji je traže.

“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina