1. Mudrost se sama slavi i sred puka svog se hvali.

2. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moæi proslavlja:

3. "Izaðoh iz usta Svevišnjeg i pokrih zemlju kao magla.

4. Na visinama nebeskim razapeh šator svoj i prijestol moj bi stup od oblaka.

5. Obiðoh sama krug nebeski i prošetah se dubinama bezdana.

6. U vlasti su mojoj valovi morski, i sva zemlja, i svi narodi i puci.

7. Meðu svima njima tražila sam poèinka i na èijoj baštini da se nastanim.

8. Tada mi zapovjedi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj i reèe: 'Nastani se u Jakovu i uði u baštinu Izraelu.'

9. Prije vjekova, odiskona, on me stvorio i neæu prestati dovijeka.

10. Pred njim sam služila u Svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu.

11. Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu.

12. Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj.

13. Uzrastoh kao cedar na Libanu i kao èempres na gori Hermonu.

14. Uzrastoh kao palma u Engadu i kao ružiènjaci u Jerihonu. Kao divna maslina u dolini, uzrastoh kao makljen nad vodama.

15. Rasuh miomiris svoj kao cimet i drvo bagremovo i zamirisah mirisom kao smirna izabrana, kao galban, oniks i stakte i kao vonj tamjanov u Šatoru.

16. Raširih grane svoje kao terebinta, i grane su moje divne i ljupke.

17. Propupah kao trs mladicama ljupkim, i cvjetovi su moji porod slave i bogatstva.

18. #

19. Doðite k meni svi koji me žudite i nasitite se plodovima mojim.

20. Jer je spomen na mene slaði od meda i baština moja od mednoga saæa.

21. Koji me jedu još više su me gladni, i koji me piju još više za mnom žeðaju.

22. Tko mene sluša taj se ne stidi, i tko sa mnom radi taj ne griješi."

23. Sve je ovo Knjiga saveza Boga Svevišnjeg, Zakon koji nam je Mojsije odredio kao baštinu zajednicama Jakovljevim.

24. #

25. On je mudrosti pun kao vode Fišona i kao Tigris u dane proljetne;

26. on buja razborom kao Eufrat i kao Jordan u vrijeme žetveno:

27. obiluje stegom kao Nil vodom i kao Gihon u vrijeme berbe.

28. Prvi ga èovjek nije do dna spoznao niti æe ga posljednji istražiti.

29. Jer su misli njegove šire od mora i namisli dublje od bezdana.

30. A ja sam kao jarak prekopan od rijeke i kao vodotok doveden u perivoj.

31. I rekoh: "Natopit æu vrt svoj i navodnit æu cvijetnjake svoje". I gle, od jarka mojeg rijeka postade, a od rijeke more mi nasta.

32. Uèinit æu da kao zora zasja nauk moj, i svjetlost æu njegovu razaslati nadaleko.

33. Izlit æu nauku poput proroštva, ostaviti je pokoljenjima buduæim.

34. Vidite: ne trudih se samo za sebe nego za sve koji je traže.

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina