1. Ali se ovoga nemoj stidjeti, ovoga ne krši zbog ljudskog obzira:

2. Zakona i Saveza Svevišnjega, presude koja daje pravdu i bezbožniku,

3. èista raèuna s drugom i suputnikom, diobe svoje baštine prijateljima,

4. toènosti u mjerilima i utezima, malena ili velika probitka,

5. dobitka u trgovaèkim poslovima, stroge stege prema svojoj djeci i da do krvi išibaš opakoga slugu.

6. Kad je žena radoznala, dobar je peèat; a gdje je mnogo ruku, zakljuèavaj.

7. Kad što daješ, pazi na broj i težinu, i svaki izdatak i primitak zabilježi.

8. Ne stidi se ukoriti glupana ili luðaka ili ishlapjela starca koji raspravlja s mladiæima. Tako æeš pokazati kako si uistinu obrazovan, i svi æe ti odobravati.

9. Kæi je ocu potajna mora, briga za nju spavati mu ne da: u mladosti, strah da se neæe udati, a kad se uda, da je muž ne zamrzi;

10. dok je djevica, da je tko ne zavede i da ne zatrudni u kuæi oèevoj, a u kuæi muževljoj da se ne razbludi, i kad je veæ žena, da ne bude nerotkinja.

11. Ako ti je kæi neposlušna, dobro je pazi da ne naèini od tebe ruglo neprijateljima tvojim, prièu gradsku i predmet svaèijeg klevetanja i da te ne obešèasti u oèima sviju.

12. Ne zaustavljaj pogleda ni pred èijom ljepotom i ne sjedaj sa ženama.

13. Jer iz odijela izlazi moljac, a od žena ženska zloæa.

14. Bolja je zloæa muška nego dobrota ženska; od žene potjeèe sramota i ruglo.

15. Sad æu podsjetiti na djela Božja, i što sam vidio, to æu isprièati. Rijeèima Gospod stvori djela svoja, i sve se stvoreno pokorava volji njegovoj.

16. Sunce sjajno sve obasjava, i slave je Gospodnje puno djelo njegovo.

17. Gospod nije dao anðelima moæ da govore o svim èudesima koja je Gospod, gospodar svega, èvrsto sazdao kako bi svemir opstao u slavi njegovoj.

18. Izmjerio je dubinu bezdana i srca ljudskog i prozreo sve tajne njihove. Jer Svevišnji ima svoju spoznaju koja postoji i promotrio je znake vremena.

19. On objavljuje prošlost i buduænost i otkriva stvari skrivene.

20. Ni jedna mu misao promaæi ne može, ni jedna se rijeè ne može njemu skriti.

21. On je uredio èudesna djela svoje mudrosti, jer je jedini od vjeènosti do vjeènosti. Niti mu se što može dodati niti oduzeti i njemu savjet nièiji ne treba.

22. Kako li su divna sva djela njegova, kao sjajna iskra njihov je prizor.

23. Sve to živi i traje dovijeka, i u svakoj prilici sve je poslušno.

24. Sve je dvostruko, jedno prema drugome, i ništa nije stvorio nepotpuno.

25. Jedno drugo izvrsnošæu nadmašuje, i tko se može nasititi njegove krasote?

“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina