Encontrados 48 resultados para: istine

 • Ja, Tobit, hodio sam putovima istine i pravde svega svog života. Udijelio sam mnogo milostinje svojoj braæi i ljudima koji su došli sa mnom u Ninivu, zemlju Asiraca. (Tobija 1, 3)
 • Put istine ja sam odabrao, pred oèi sam stavio odluke tvoje. (Psalmi 119, 30)

 • Od mojih usta ne oduzmi rijeè istine, jer se uzdam u sudove tvoje. (Psalmi 119, 43)

 • Tada strah i trepet obuze sav narod. Rekoše: "Nema u njih ni istine ni pravde, pogazili su nagodbu i zakletvu koju su položili." (Prva knjiga o Makabejcima 7, 18)

 • da te pouèim rijeèima istine, da uzmogneš pouzdanim rijeèima odgovoriti onomu tko te zapita. (Mudre izreke 22, 21)

 • Mi, odista, zalutasmo s puta istine i svjetlost pravde nije nam svijetlila niti nam je sunce ogranulo. (Knjiga Mudrosti 5, 6)

 • Ali se kraj svega toga moli Svevišnjem da te vodi stazom istine. (Knjiga Sirahova 37, 15)
 • Zato im reci: 'Ovo je narod koji ne sluša glasa Jahve, Boga svojega, i ne prima opomenÄe. Nestade istine, nestade je iz usta njihovih.'" (Jeremija 7, 28)

 • Jedan drugoga varaju, istine ne govore, privikoše jezik da govori laži; izopaèeni, ne mogu se više (Jeremija 9, 4)

 • Ali æu ti prije otkriti što je zapisano u Knjizi istine. Nema nikoga tko bi se sa mnom protiv njih borio, osim Mihaela, Kneza vašega, (Daniel 10, 21)

 • Zakon istine bijaše u njegovim ustima i pakost mu ne kaljaše usana; u miru i praviènosti hodio je sa mnom i mnoge je od grijeha odvratio. (Malahija 2, 6)

 • I Rijeè tijelom postade i nastani se meðu nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinoroðenac od Oca - pun milosti i istine. (Evanðelje po Ivanu 1, 14)
“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina