Encontrados 52 resultados para: znanje

 • Daj mi sada mudrost i znanje da uzmognem upravljati ovim narodom, jer tko æe upravljati tolikim narodom kao što je ovaj tvoj!" (Druga knjiga Ljetopisa 1, 10)

 • dajem ti mudrost i znanje. Ali ti dajem i bogatstva, blaga i slave kakve nije imao nijedan kralj što bješe prije tebe i kakve neæe imati ni oni koji doðu poslije tebe." (Druga knjiga Ljetopisa 1, 12)

 • I progovorivši, Elihu, sin Barakeelov, iz Buza, reèe: "Po godinama svojim još mlad sam ja, a u duboku vi ste ušli starost; bojažljivo se zato ja ustezah znanje svoje pokazati pred vama. (Knjiga o Jobu 32, 6)

 • Zato vas molim, poslušajte mene da vam i ja znanje svoje izložim. (Knjiga o Jobu 32, 10)

 • Na meni je da progovorim sada, znanje æu svoje i ja izložiti. (Knjiga o Jobu 32, 17)

 • Izdaleka æu svoje iznijet' znanje da Stvoritelja svojega opravdam. (Knjiga o Jobu 36, 3)

 • Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj, ako ti je znanje sigurno. (Knjiga o Jobu 38, 4)

 • Znanje to odveæ mi je èudesno, previsoko da bih ga dokuèio. (Psalmi 139, 6)

 • Kad je veæ pod udarcima umirao, uzdahnu i reèe: "Gospodin, koji posjeduje sveto znanje, dobro zna da sam se mogao izbaviti od smrti, ali da na svom tijelu podnosim teške muke bièevanja jer u duši radosno sve to podnosim u strahopoštovanju prema njemu." (Druga knjiga o Makabejcima 6, 30)

 • da se dade pamet neiskusnima, mladiæu znanje i umijeæe; (Mudre izreke 1, 4)

 • kad mudar èuje, da umnoži znanje, a razuman steèe mudrije misli; (Mudre izreke 1, 5)

 • "Dokle æete, vi glupi, ljubiti glupost i dokle æe podsmjevaèima biti milo podsmijevanje, i dokle æe bezumnici mrziti znanje? (Mudre izreke 1, 22)


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina