1. kai su prosagagou proV seauton ton te aarwn ton adelfon sou kai touV uiouV autou ek twn uiwn israhl ierateuein moi aarwn kai nadab kai abioud kai eleazar kai iqamar uiouV aarwn

2. kai poihseiV stolhn agian aarwn tw adelfw sou eiV timhn kai doxan

3. kai su lalhson pasi toiV sofoiV th dianoia ouV eneplhsa pneumatoV aisqhsewV kai poihsousin thn stolhn thn agian aarwn eiV to agion en h ierateusei moi

4. kai autai ai stolai aV poihsousin to peristhqion kai thn epwmida kai ton podhrh kai citwna kosumbwton kai kidarin kai zwnhn kai poihsousin stolaV agiaV aarwn kai toiV uioiV autou eiV to ierateuein moi

5. kai autoi lhmyontai to crusion kai thn uakinqon kai thn porfuran kai to kokkinon kai thn busson

6. kai poihsousin thn epwmida ek bussou keklwsmenhV ergon ufanton poikiltou

7. duo epwmideV sunecousai esontai autw etera thn eteran epi toiV dusi meresin exhrthmenai

8. kai to ufasma twn epwmidwn o estin ep' autw kata thn poihsin ex autou estai ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV

9. kai lhmyh touV duo liqouV liqouV smaragdou kai gluyeiV en autoiV ta onomata twn uiwn israhl

10. ex onomata epi ton liqon ton ena kai ta ex onomata ta loipa epi ton liqon ton deuteron kata taV geneseiV autwn

11. ergon liqourgikhV tecnhV glumma sfragidoV diagluyeiV touV duo liqouV epi toiV onomasin twn uiwn israhl

12. kai qhseiV touV duo liqouV epi twn wmwn thV epwmidoV liqoi mnhmosunou eisin toiV uioiV israhl kai analhmyetai aarwn ta onomata twn uiwn israhl enanti kuriou epi twn duo wmwn autou mnhmosunon peri autwn

13. kai poihseiV aspidiskaV ek crusiou kaqarou

14. kai poihseiV duo krosswta ek crusiou kaqarou katamemigmena en anqesin ergon plokhV kai epiqhseiV ta krosswta ta peplegmena epi taV aspidiskaV kata taV parwmidaV autwn ek twn emprosqiwn

15. kai poihseiV logeion twn krisewn ergon poikiltou kata ton ruqmon thV epwmidoV poihseiV auto ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou kai bussou keklwsmenhV poihseiV auto

16. tetragwnon estai diploun spiqamhV to mhkoV kai spiqamhV to euroV

17. kai kaqufaneiV en autw ufasma kataliqon tetrasticon sticoV liqwn estai sardion topazion kai smaragdoV o sticoV o eiV

18. kai o sticoV o deuteroV anqrax kai sapfeiroV kai iaspiV

19. kai o sticoV o tritoV ligurion acathV kai amequstoV

20. kai o sticoV o tetartoV crusoliqoV kai bhrullion kai onucion perikekalummena crusiw sundedemena en crusiw estwsan kata sticon autwn

21. kai oi liqoi estwsan ek twn onomatwn twn uiwn israhl deka duo kata ta onomata autwn glufai sfragidwn ekastoV kata to onoma estwsan eiV deka duo fulaV

22. kai poihseiV epi to logeion krossouV sumpeplegmenouV ergon alusidwton ek crusiou kaqarou

29. kai lhmyetai aarwn ta onomata twn uiwn israhl epi tou logeiou thV krisewV epi tou sthqouV eisionti eiV to agion mnhmosunon enanti tou qeou [29a] kai qhseiV epi to logeion thV krisewV touV krossouV ta alusidwta ep' amfoterwn twn klitwn tou logeiou epiqhseiV kai taV duo aspidiskaV epiqhseiV ep' amfoterouV touV wmouV thV epwmidoV kata proswpon

30. kai epiqhseiV epi to logeion thV krisewV thn dhlwsin kai thn alhqeian kai estai epi tou sthqouV aarwn otan eisporeuhtai eiV to agion enantion kuriou kai oisei aarwn taV kriseiV twn uiwn israhl epi tou sthqouV enantion kuriou dia pantoV

31. kai poihseiV upoduthn podhrh olon uakinqinon

32. kai estai to peristomion ex autou meson wan econ kuklw tou peristomiou ergon ufantou thn sumbolhn sunufasmenhn ex autou ina mh ragh

33. kai poihseiV epi to lwma tou upodutou katwqen wsei exanqoushV roaV roiskouV ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV epi tou lwmatoV tou upodutou kuklw to auto de eidoV roiskouV crusouV kai kwdwnaV ana meson toutwn perikuklw

34. para roiskon crusoun kwdwna kai anqinon epi tou lwmatoV tou upodutou kuklw

35. kai estai aarwn en tw leitourgein akousth h fwnh autou eisionti eiV to agion enantion kuriou kai exionti ina mh apoqanh

36. kai poihseiV petalon crusoun kaqaron kai ektupwseiV en autw ektupwma sfragidoV agiasma kuriou

37. kai epiqhseiV auto epi uakinqou keklwsmenhV kai estai epi thV mitraV kata proswpon thV mitraV estai

38. kai estai epi tou metwpou aarwn kai exarei aarwn ta amarthmata twn agiwn osa an agiaswsin oi uioi israhl pantoV domatoV twn agiwn autwn kai estai epi tou metwpou aarwn dia pantoV dekton autoiV enanti kuriou

39. kai oi kosumboi twn citwnwn ek bussou kai poihseiV kidarin bussinhn kai zwnhn poihseiV ergon poikiltou

40. kai toiV uioiV aarwn poihseiV citwnaV kai zwnaV kai kidareiV poihseiV autoiV eiV timhn kai doxan

41. kai enduseiV auta aarwn ton adelfon sou kai touV uiouV autou met' autou kai criseiV autouV kai emplhseiV autwn taV ceiraV kai agiaseiV autouV ina ierateuwsin moi

42. kai poihseiV autoiV periskelh lina kaluyai aschmosunhn crwtoV autwn apo osfuoV ewV mhrwn estai

43. kai exei aarwn auta kai oi uioi autou wV an eisporeuwntai eiV thn skhnhn tou marturiou h otan prosporeuwntai leitourgein proV to qusiasthrion tou agiou kai ouk epaxontai proV eautouV amartian ina mh apoqanwsin nomimon aiwnion autw kai tw spermati autou met' auton

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina