1. Egy derék férfit támasztott belõle, aki minden kortársának megnyerte tetszését. Mózest, az Isten s az emberek kedveltjét, akinek emlékét egyre magasztalják.

2. Dicsfénnyel övezte, akár a szenteket, és naggyá tette ellenségei rémületére.

3. Szavára véget vetett a csodajeleknek, és megdicsõítette a királyok elõtt. Megbízásaival elküldte a néphez, s megmutatta neki dicsõsége fényét.

4. Megszentelte, mivel hûséges volt és szelíd, és kiválasztotta minden ember közül.

5. Megadta neki, hogy hallhatta a szavát, és bevezette a felhõ sötétjébe. Szemtõl szembe adta neki parancsait, az élet törvényét és a bölcsességét, hogy tanítsa meg rá Jákobnak fiait, Izraelt arra, hogy mik a parancsai.

6. Egy másik szentet is felmagasztalt, Áront, Mózes testvérét, Lévi törzsébõl.

7. Örök szövetséget kötött vele, s neki adta a nép körében a papságot. Pompás öltözékkel boldoggá tette, a dicsõség köntösét adta rá.

8. Teljes díszbe öltöztette, fényes ruhákat adott neki ékességül: nadrágot, palástot és efodot,

9. amit körös-körül gránátalmák szegnek, és sok csengõ díszít, hogy csengjenek, amikor ide-oda lép, s hangjukat a templomban hallani lehessen, emlékeztetõül népe fiainak.

10. Szent ruhát aranyból, viola bíborból, és piros bíborból mûvészi hímzéssel; pajzsot a mellére az ítélkezéshez, urimot és tummimot, karmazsin szövetbõl készült drága munkát;

11. drágaköveket, bevésett jelekkel, aranyfoglalatban kõmetszõ munkáját, emlékeztetõül Izrael törzsei számára;

12. aranydiadémot fejkötõ szalagján, melybe belevésték a "Szent" feliratot, csodálatos pompa és nagyszerû munka, csupa gyönyörûség a szemnek ez a dísz.

13. Elõtte sohasem létezett ilyesmi, illetéktelenek nem is viselhetik, csak az õ fiai, és azok utódai mindörökké.

14. Az áldozatai egészen elégtek, naponta két ízben.

15. Mózes iktatta be a hivatalába, õ kente föl megszentelt olajjal. Örök szövetséget jelentett ez neki, és nemzetségének, ameddig csak áll az ég: a papi rend élén állni a szolgálatban, és az Úr nevében megáldani a népet.

16. Õt szemelte ki az összes élõ közül, hogy bemutassa az Úr áldozatát, az illat- és az emlékáldozatot, s kiengesztelõdést szerezzen a népnek.

17. A parancsait is õrá bízta, valamint a törvény elõírásait: tanítsa Jákobot bizonyságaira, s fejtse ki a törvényt Izrael népének.

18. Amikor az avatatlanok fellázadtak, s féltékenyek voltak rá a pusztában, azok, akik Dátánnal s Abirámmal tartottak, Korach bandája, tajtékzó dühvel

19. - az Úr látta és haragra gerjedt, s kiirtotta õket izzó haragjában -, csodát tett általa, s tûzvésszel mind elpusztította õket.

20. Még azzal is emelte Áron tekintélyét, hogy átengedte neki saját örökrészét: neki juttatta a termés elsõ részét, elõbb neki rendelt bõséges kenyeret.

21. Ehettek az Úrnak áldozataiból, neki adta és utódainak.

22. De a nép földjébõl nem részesedhetett, nem volt örökrésze a nép fiai közt: maga az Úr az õ része s öröksége.

23. Harmadiknak Pinchász kapott méltóságot, Eleazár fia, mivel buzgólkodott az Úr félelmében, szilárd maradt, amikor fellázadt a nép, nemes lelkülettel, s engesztelést szerzett Izrael népének.

24. Ezért a béke szövetségét kötötte vele, s a szentély és a nép vezérévé tette: neki és nemzetségének adta tulajdonul a fõpapi tisztséget egyszer s mindenkorra.

25. Dáviddal is állt fenn már ilyen szövetség, Izáj fiával Júda törzsökébõl, hogy a trónt az apa után az egyik fiú örökölje. De Áron öröksége rászáll minden utódjára.

26. Adjon Isten békességet a szívetekbe, hogy igazságosan ítélkezzetek népe fölött, az õsök erényei el ne enyésszenek, és szálljon át utódaikra hírnevük!

“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina