1. meta de to pausasqai elioun thV lexewV eipen o kurioV tw iwb dia lailapoV kai nefwn

2. tiV outoV o kruptwn me boulhn sunecwn de rhmata en kardia eme de oietai kruptein

3. zwsai wsper anhr thn osfun sou erwthsw de se su de moi apokriqhti

4. pou hV en tw qemelioun me thn ghn apaggeilon de moi ei episth sunesin

5. tiV eqeto ta metra authV ei oidaV h tiV o epagagwn spartion ep' authV

6. epi tinoV oi krikoi authV pephgasin tiV de estin o balwn liqon gwniaion ep' authV

7. ote egenhqhsan astra hnesan me fwnh megalh panteV aggeloi mou

8. efraxa de qalassan pulaiV ote emaimassen ek koiliaV mhtroV authV ekporeuomenh

9. eqemhn de auth nefoV amfiasin omiclh de authn esparganwsa

10. eqemhn de auth oria periqeiV kleiqra kai pulaV

11. eipa de auth mecri toutou eleush kai ouc uperbhsh all' en seauth suntribhsetai sou ta kumata

12. h epi sou suntetaca feggoV prwinon ewsforoV de eiden thn eautou taxin

13. epilabesqai pterugwn ghV ektinaxai asebeiV ex authV

14. h su labwn ghn phlon eplasaV zwon kai lalhton auton eqou epi ghV

15. afeilaV de apo asebwn to fwV braciona de uperhfanwn sunetriyaV

16. hlqeV de epi phghn qalasshV en de icnesin abussou periepathsaV

17. anoigontai de soi fobw pulai qanatou pulwroi de adou idonteV se epthxan

18. nenouqethsai de to euroV thV up' ouranon anaggeilon dh moi posh tiV estin

19. poia de gh aulizetai to fwV skotouV de poioV o topoV

20. ei agagoiV me eiV oria autwn ei de kai epistasai tribouV autwn

21. oida ara oti tote gegennhsai ariqmoV de etwn sou poluV

22. hlqeV de epi qhsaurouV cionoV qhsaurouV de calazhV eorakaV

23. apokeitai de soi eiV wran ecqrwn eiV hmeran polemou kai machV

24. poqen de ekporeuetai pacnh h diaskedannutai notoV eiV thn up' ouranon

25. tiV de htoimasen uetw labrw rusin odon de kudoimwn

26. tou uetisai epi ghn ou ouk anhr erhmon ou ouc uparcei anqrwpoV en auth

27. tou cortasai abaton kai aoikhton kai tou ekblasthsai exodon clohV

28. tiV estin uetou pathr tiV de estin o tetokwV bwlouV drosou

29. ek gastroV de tinoV ekporeuetai o krustalloV pacnhn de en ouranw tiV tetoken

30. h katabainei wsper udwr reon proswpon de abussou tiV ephxen

31. sunhkaV de desmon pleiadoV kai fragmon wriwnoV hnoixaV

32. h dianoixeiV mazourwq en kairw autou kai esperon epi komhV autou axeiV auta

33. epistasai de tropaV ouranou h ta up' ouranon omoqumadon ginomena

34. kaleseiV de nefoV fwnh kai tromw udatoV labrw upakousetai sou

35. aposteleiV de keraunouV kai poreusontai erousin de soi ti estin

36. tiV de edwken gunaixin ufasmatoV sofian h poikiltikhn episthmhn

37. tiV de o ariqmwn nefh sofia ouranon de eiV ghn eklinen

38. kecutai de wsper gh konia kekollhka de auton wsper liqw kubon

39. qhreuseiV de leousin boran yucaV de drakontwn emplhseiV

40. dedoikasin gar en koitaiV autwn kaqhntai de en ulaiV enedreuonteV

41. tiV de htoimasen koraki boran neossoi gar autou proV kurion kekragasin planwmenoi ta sita zhtounteV

“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina