1. su oun teknon mou endunamou en th cariti th en cristw ihsou

2. kai a hkousaV par emou dia pollwn marturwn tauta paraqou pistoiV anqrwpoiV oitineV ikanoi esontai kai eterouV didaxai

3. su oun kakopaqhson wV kaloV stratiwthV ihsou cristou

4. oudeiV strateuomenoV empleketai taiV tou biou pragmateiaiV ina tw stratologhsanti aresh

5. ean de kai aqlh tiV ou stefanoutai ean mh nomimwV aqlhsh

6. ton kopiwnta gewrgon dei prwton twn karpwn metalambanein

7. noei a legw dwh gar soi o kurioV sunesin en pasin

8. mnhmoneue ihsoun criston eghgermenon ek nekrwn ek spermatoV dabid kata to euaggelion mou

9. en w kakopaqw mecri desmwn wV kakourgoV all o logoV tou qeou ou dedetai

10. dia touto panta upomenw dia touV eklektouV ina kai autoi swthriaV tucwsin thV en cristw ihsou meta doxhV aiwniou

11. pistoV o logoV ei gar sunapeqanomen kai suzhsomen

12. ei upomenomen kai sumbasileusomen ei arnoumeqa kakeinoV arnhsetai hmaV

13. ei apistoumen ekeinoV pistoV menei arnhsasqai eauton ou dunatai

14. tauta upomimnhske diamarturomenoV enwpion tou kuriou mh logomacein eiV ouden crhsimon epi katastrofh twn akouontwn

15. spoudason seauton dokimon parasthsai tw qew ergathn anepaiscunton orqotomounta ton logon thV alhqeiaV

16. taV de bebhlouV kenofwniaV periistaso epi pleion gar prokoyousin asebeiaV

17. kai o logoV autwn wV gaggraina nomhn exei wn estin umenaioV kai filhtoV

18. oitineV peri thn alhqeian hstochsan legonteV thn anastasin hdh gegonenai kai anatrepousin thn tinwn pistin

19. o mentoi stereoV qemelioV tou qeou esthken ecwn thn sfragida tauthn egnw kurioV touV ontaV autou kai aposthtw apo adikiaV paV o onomazwn to onoma cristou

20. en megalh de oikia ouk estin monon skeuh crusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina kai a men eiV timhn a de eiV atimian

21. ean oun tiV ekkaqarh eauton apo toutwn estai skeuoV eiV timhn hgiasmenon kai eucrhston tw despoth eiV pan ergon agaqon htoimasmenon

22. taV de newterikaV epiqumiaV feuge diwke de dikaiosunhn pistin agaphn eirhnhn meta twn epikaloumenwn ton kurion ek kaqaraV kardiaV

23. taV de mwraV kai apaideutouV zhthseiV paraitou eidwV oti gennwsin macaV

24. doulon de kuriou ou dei macesqai all hpion einai proV pantaV didaktikon anexikakon

25. en praothti paideuonta touV antidiatiqemenouV mhpote dw autoiV o qeoV metanoian eiV epignwsin alhqeiaV

26. kai ananhywsin ek thV tou diabolou pagidoV ezwgrhmenoi up autou eiV to ekeinou qelhma

“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina