1. Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci.

2. Odliczył ludziom dni i wyznaczył czas odpowiedni, oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej.

3. Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz.

4. Uczynił ich groźnymi dla wszystkiego stworzenia, aby panowali nad zwierzętami i ptactwem. (5p) Otrzymali używanie pięciu władz Pana, jako szósty darował im po części umysł, a jako siódmy - rozum tłumaczący użycie władz Jego.

6. Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia.

7. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył.

8. Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. (9p) I dał im przez wieki chełpić się swoimi dziwami.

10. Imię świętości wychwalać będą i wielkość Jego dzieł opowiadać.

11. Dodał im wiedzy i prawo życia dał im w dziedzictwo.

12. Przymierze wieczne zawarł z nimi i objawił im swoje prawa.

13. Wielkość majestatu widziały ich oczy i uszy ich słyszały okazałość Jego głosu.

14. Rzekł im: Trzymajcie się z dala od wszelkiej niesprawiedliwości! I dał każdemu przykazania co do jego bliźniego.

15. Przed Nim są zawsze ich drogi, nie skryją się przed Jego oczami. (6p) Ich drogi od młodości prowadzą do złego, i nie zdołali uczynić swych serc cielesnymi zamiast kamiennych.

17. Dla każdego narodu ustanowił rządcę, ale Izrael jest działem Pana. (8p) Jego to jako pierworodnego karmi karnością, a udzielając światła miłości nie opuszcza go.

19. Wszystko, co czynią, jest przed Nim jak słońce, a oczy Jego są ustawicznie na ich drogach.

20. Przed Nim nie zakryją się złe ich czyny i wszystkie ich grzechy są przed Panem.

22. Jałmużna męża jest u Niego jak pieczęć, a dobrodziejstwa człowieka chowa jak źrenicę oka.

23. Potem wreszcie powstanie i odda im, sprawi też, że odpłata każdemu z nich będzie dana.

24. Tym zaś, którzy się nawracają, daje drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości.

25. Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem [Jego], umniejsz zgorszenie!

26. Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej występek w wielkiej nienawiści!

27. Któż w Szeolu wielbić będzie Najwyższego, zamiast żyjących, którzy mogą oddawać Mu chwałę?

28. Zmarły, jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia, żyjący i zdrowy wychwala Pana.

29. Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają,

30. albowiem ludzie nie wszystko mogą i żaden człowiek nie jest nieśmiertelny.

31. Cóż bardziej świecącego nad słońce? A przecież i ono ulega zaćmieniu; tak też ciało i krew skłania się do złego.

32. On odbywa przegląd sił nieba wysokiego, a wszyscy ludzie są ziemią i prochem.

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina