1. allhlouia aineite paideV kurion aineite to onoma kuriou

2. eih to onoma kuriou euloghmenon apo tou nun kai ewV tou aiwnoV

3. apo anatolwn hliou mecri dusmwn aineite to onoma kuriou

4. uyhloV epi panta ta eqnh o kurioV epi touV ouranouV h doxa autou

5. tiV wV kurioV o qeoV hmwn o en uyhloiV katoikwn

6. kai ta tapeina eforwn en tw ouranw kai en th gh

7. o egeirwn apo ghV ptwcon kai apo kopriaV anuywn penhta

8. tou kaqisai auton meta arcontwn meta arcontwn laou autou

9. o katoikizwn steiran en oikw mhtera teknwn eufrainomenhn

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina