1. Slavit æu te, Gospodaru, Kralju, i hvalit æu te, Bože, Spasitelju moj. Zahvaljujem imenu tvojem,

2. jer ti si bio zaštitnik i pomoænik moj i spasio si tijelo moje od propasti, od zamke prijevarna jezika, od usana što laži kuju i pred onima što su okolo mene bio si zaštitnik i pomoænik moj.

3. Po velikom milosrðu i imenu svom izbavio si me od ujeda onih koji bi me proždrli, iz ruku onih koji mi o glavi rade, od mnogih kušnja koje pretrpjeh,

4. od gušenja u vatri koja me okružila, iz središta ognja koji nisam potpalio,

5. iz duboke utrobe Podzemlja, od neèista jezika i lažljive rijeèi,

6. od potvore nepravedna jezika pred kraljem. Duša moja bijaše blizu smrti i život moj na pragu Podzemlja.

7. Okruživahu me sa svih strana i nije bilo nikoga da mi pomogne; pogledom sam pomoæ ljudi tražio, ali uzalud.

8. Tad se sjetih milosrða tvojeg, o Gospode, i djela tvojih još odiskona, kako izbavljaš one koji te strpljivo èekaju i spasavaš ih iz ruku neprijateljskih.

9. Tad podigoh sa zemlje glas svoj i zamolih spas od smrti,

10. zazvah Gospodina, oca mojega Gospodina: "Ne ostavi me u dan nevoljni, u vrijeme moje nemoæi protiv oholih. - Slavit æu ime tvoje bez prestanka i zahvalnu ti hvalu pjevati."

11. I bi molba moja uslišana, izbavio si me od propasti, spasio me od vremena zloæe.

12. I stoga æu te hvaliti i slaviti i blagoslivljati ime Gospodnje.

13. Kad još bijah mladiæ, prije svojih putovanja molio sam otvoreno za mudrost u molitvama.

14. Pred vratima Svetišta za nju sam molio i do posljednjeg æu dana tragati za njom.

15. Od njena cvata pa do sazrela grozda radovalo joj se srce moje. Noga je moja kroèila pravim putem i tražio sam mudrost od svoje mladosti.

16. Prignuvši malo uho, nauèih je i stekoh mnogu pouku.

17. Po njoj uznapredovah i slavu æu dati onomu koji me podari mudrošæu.

18. Jer odluèih u djelo je provesti, žarko za dobrom tragah i neæu se stidjeti.

19. Duša se moja za nju borila, pomno sam se držao Zakona. Pružao sam ruke prema nebu i oplakivao što je ne poznam.

20. Usmjerih svoju dušu prema njoj i naðoh je u èistoæi. Od poèetka joj posvetih svoje srce, i neæu nikad biti napušten.

21. I utroba mi uzdrhta od èežnje za njom, i stoga stekoh valjano blago.

22. Za plaæu mi je Gospod jezik podario: njime æu ga slaviti.

23. Priðite k meni, vi nepouèeni, u mojoj školi sjedite.

24. Zašto da u tom oskudijevate, i da vam duše toliko žeðaju?

25. Otvorih svoja usta i rekoh: "Kupujte je bez novaca,

26. podmetnite vrat svoj pod njen jaram i neka vam duše prihvate pouku. Tko je traži - blizu mu je, i èovjek odan nalazi je.

27. Pogledajte oèima svojim: kako sam se malo trudio, a mnogo spokoja stekao.

28. Kupujte pouku velikom svotom novca, njome æete steæi mnogo zlata.

29. Nek' se duša vaša raduje u milosrðu Gospodnjem, i nikad se ne stidite hvaliti ga.

30. Uèinite djelo svoje prije odreðena vremena: u svoje vrijeme dat æe vam on vašu plaæu." Mudrost Isusa, sina Sirahova.

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina