7. pollouV gar eplanhsen ta enupnia kai exepeson elpizonteV ep' autoiV

7
“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina