1. Zborovoði. Po napjevu "Tijesci". Sinova Korahovih.

2. Kako su mili stanovi tvoji, Jahve nad Vojskama!

3. Duša mi gine i èezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo klièu Bogu živomu.

4. I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce gdje æe položiti mlade svoje:

5. a ja žrtvenike tvoje, Jahve nad Vojskama, Kralju moj i Bože moj! Blaženi koji prebivaju u Domu tvome slaveæ' te bez prestanka!

6. Blažen komu je pomoæ u tebi dok se sprema na svete putove!

7. Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeæu i prva je kiša u blagoslov odijeva.

8. Snaga im raste od èasa do èasa: dok ne ugledaju Boga na Sionu.

9. Jahve, Bože nad Vojskama, èuj molitvu moju, poslušaj, Bože Jakovljev!

10. Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga!

11. Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuæu drugih. Volim biti na pragu Doma Boga svoga nego boraviti u šatorima grešnika.

12. Jahve, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraæuje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti.

13. Jahve nad Vojskama, blago onom tko se u te uzda.

“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina