1. Zborovoði. Psalam. Davidov.

2. Kad je k Davidu došao prorok Natan poslije njegova grijeha

3. Smiluj mi se, Bože, po milosrðu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!

4. Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg oèisti!

5. Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom.

6. Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i uèinio što je zlo pred tobom: pravedan æeš biti kad progovoriš, bez prijekora kada presudiš.

7. Evo, grešan sam veæ roðen, u grijehu me zaèe majka moja.

8. Evo, ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše uèiš me mudrosti.

9. Poškropi me izopom da se oèistim, operi me, i bit æu bjelji od snijega!

10. Objavi mi radost i veselje, nek' se obraduju kosti satrvene!

11. Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu!

12. Èisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!

13. Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

14. Vrati mi radost svoga spasenja i uèvrsti me duhom spremnim!

15. Uèit æu bezakonike tvojim stazama, i grešnici tebi æe se obraæati.

16. Oslobodi me od krvi prolivene, Bože, Bože spasitelju moj! Nek' mi jezik klièe pravednosti tvojoj!

17. Otvori, Gospodine, usne moje, i usta æe moja naviještati hvalu tvoju.

18. Žrtve ti se ne mile, kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.

19. Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, neæeš prezreti.

20. U svojoj dobroti milostiv budi Sionu i opet sagradi jeruzalemske zidine!

21. Tada æe ti biti mile žrtve pravedne i tad æe se prinosit' teoci na žrtveniku tvojemu.

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina