1. Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što poèivaš u sjeni Svemoguæega,

2. reci Jahvi: "Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!"

3. Jer on æe te osloboditi od zamke ptièarske, od kuge pogubne.

4. Svojim æe te krilima zaštititi i pod njegova æeš se krila skloniti: Vjernost je njegova štit i obrana!

5. Neæeš se bojati strašila noænoga ni strelice što leti danju,

6. ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara o podne.

7. Pa nek' padaju tisuæe kraj tebe, deseci tisuæa s desne tvoje, tebi se neæe primaæi!

8. Tek što okom pogledaš, veæ æeš vidjeti plaæu grešnika.

9. Jer Jahve je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje.

10. Neæe te snaæi nesreæa, nevolja se neæe prikuèiti šatoru tvojemu.

11. Jer anðelima svojim zapovjedi da te èuvaju na svim putima tvojim.

12. Na rukama æe te nositi da se ne spotakneš o kamen.

13. Nogom æeš gaziti lava i ljuticu, zgazit æeš laviæa i zmiju.

14. Izbavit æu ga jer me ljubi, zakrilit ga jer poznaje ime moje.

15. Zazvat æe me, a ja æu ga uslišiti, s njim æu biti u nevolji, spasit æu ga i proslaviti.

16. Nasitit æu ga danima mnogim, pokazat' mu spasenje svoje."
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina