1. Zborovoði. Uz žièano glazbalo. U oktavi. Psalam. Davidov.

2. Jahve, nemoj me karati u srdžbi svojoj, ne kažnjavaj me u svojoj jarosti!

3. Smiluj mi se, Jahve, jer sam iznemog'o, Jahve, ozdravi me jer dršæu kosti moje.

4. Duboko mi je duša potresena, a ti, o Jahve - dokle æeš?

5. Vrati se, Jahve, dušu mi izbavi, spasi me rad svoje dobrote:

6. jer meðu mrtvima tko te se sjeæa, u Podzemlju tko ti hvale pjeva?

7. Iznemogoh od pusta jecanja, u noæi postelju plaèem zalijevam, suzama ležaj natapam.

8. Od žalosti oko mi gasne i slabi, jer su mnogi neprijatelji moji.

9. Odstupite od mene, svi opaki, jer je Jahve plaè moj èuo.

10. Èuo je Jahve molbu moju, Jahve je primio moju molitvu.

11. Neka se postide i užasno zbune svi moji dušmani, i puni srama neka smjesta odstupe.
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina