1. Zborovoði. Uz žièano glazbalo. U oktavi. Psalam. Davidov.

2. Jahve, nemoj me karati u srdžbi svojoj, ne kažnjavaj me u svojoj jarosti!

3. Smiluj mi se, Jahve, jer sam iznemog'o, Jahve, ozdravi me jer dršæu kosti moje.

4. Duboko mi je duša potresena, a ti, o Jahve - dokle æeš?

5. Vrati se, Jahve, dušu mi izbavi, spasi me rad svoje dobrote:

6. jer meðu mrtvima tko te se sjeæa, u Podzemlju tko ti hvale pjeva?

7. Iznemogoh od pusta jecanja, u noæi postelju plaèem zalijevam, suzama ležaj natapam.

8. Od žalosti oko mi gasne i slabi, jer su mnogi neprijatelji moji.

9. Odstupite od mene, svi opaki, jer je Jahve plaè moj èuo.

10. Èuo je Jahve molbu moju, Jahve je primio moju molitvu.

11. Neka se postide i užasno zbune svi moji dušmani, i puni srama neka smjesta odstupe.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina