1. Zborovoði. Prema napjevu "Golubica nijema u daljini". Davidov. Miktam. Kad su ga u Gatu uhitili Filistejci.

2. Smiluj mi se, moj Bože, jer me dušmanin hoæe zgaziti, napadaè me moj neprestano tlaèi.

3. Dušmani moji nasræu na me povazdan, mnogo ih je koji se na me obaraju. Svevišnji,

4. kad me strah spopadne, u te æu se uzdati.

5. Božje obeæanje slavim, u Boga ja se uzdam i neæu se bojati: što mi može uèiniti smrtnik?

6. Od jutra do veèeri obružuju me, svi naumi njihovi meni su na zlo.

7. Sastaju se i vrebaju, paze mi na korake, o glavi mi rade.

8. Plati im prema bezakonju, u gnjevu, o Bože, obori pogane!

9. Ti izbroji dane mog progonstva, sabrao si suze moje u mijehu svom. Nije li sve zapisano u knjizi tvojoj?

10. Moji æe dušmani uzmaknuti èim te zazovem. Ovo sigurno znam: Bog je za mene!

11. Božje obeæanje slavim,

12. u Jahvu se uzdam i neæu se bojati: što mi može uèiniti èovjek?

13. Vežu me zavjeti koje uèinih tebi, o Bože: prinijet æu ti žrtve zahvalne

14. jer si mi dušu od smrti spasio. Ti si oèuvao noge moje od pada, da pred Bogom hodim u svjetlosti živih.

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina