1. Aleluja! $ALEF Blago èovjeku koji se boji Jahve $BET i koji uživa u naredbama njegovim: $GIMEL

2. moæno æe mu biti na zemlji potomstvo, $DALET na pravednu æe pokoljenju poèivati blagoslov. $HE

3. Blagostanje i bogatstvo bit æe u domu njegovu, $VAU njegova pravednost ostaje dovijeka. $ZAJIN

4. Èestitima sviæe k'o svjetlost u tami: $HET blag, milosrdan i pravedan Jahve. $TET

5. Dobro je èovjeku koji je milostiv i daje u zajam, $JOD koji poslove svoje obavlja pravedno. $KAF

6. Dovijeka neæe on posrnuti: $LAMED u vjeènome æe spomenu biti pravednik. $MEM

7. Žalosne se vijesti neæe bojati, $NUN mirno je njegovo srce uzdajuæ' se u Jahvu. $SAMEK

8. Hrabro mu je srce, nièeg se ne boji, $AJIN neprijatelje svoje prezire. $PE

9. On prosipa, daje sirotinji: $SADE pravednost njegova ostaje dovijeka, $KOF njegovo æe se èelo slavno uzdiæi. $REŠ

10. Ljutito æe to gledati bezbožnik, $ŠIN škrgutat æe zubima i venuti, $TAU propast æe želja opakih.

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina