aaaaa

1. Zborovoði. Psalam. Davidov. Jahvi se utjeèem! Zašto dakle govorite duši mojoj: "Odleti u goru kao ptica!

2. Gle, bezbožnici veæ luk napeše, za tetivu strijelu zapeše da iz potaje ustrijele pravednika.

3. Kad su temelji uzljuljani, što da uèini pravednik?"

4. Jahve je u svom svetom Hramu, na nebeskom sjedi prijestolju. Oèi njegove motre, vjeðama pronièe sinove ljudske.

5. Jahve pronièe pravedna i nepravedna, iz dna duše mrzi silnika.

6. Na grešnike æe izlit' žeravu i sumpor, vjetar ognjeni bit æe dio njine sudbine.

7. Pravedan je Jahve i pravednost ljubi, èestiti æe gledat' lice njegovo.
“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina