1. Aleluja! $ALEF Blago èovjeku koji se boji Jahve $BET i koji uživa u naredbama njegovim: $GIMEL

2. moæno æe mu biti na zemlji potomstvo, $DALET na pravednu æe pokoljenju poèivati blagoslov. $HE

3. Blagostanje i bogatstvo bit æe u domu njegovu, $VAU njegova pravednost ostaje dovijeka. $ZAJIN

4. Èestitima sviæe k'o svjetlost u tami: $HET blag, milosrdan i pravedan Jahve. $TET

5. Dobro je èovjeku koji je milostiv i daje u zajam, $JOD koji poslove svoje obavlja pravedno. $KAF

6. Dovijeka neæe on posrnuti: $LAMED u vjeènome æe spomenu biti pravednik. $MEM

7. Žalosne se vijesti neæe bojati, $NUN mirno je njegovo srce uzdajuæ' se u Jahvu. $SAMEK

8. Hrabro mu je srce, nièeg se ne boji, $AJIN neprijatelje svoje prezire. $PE

9. On prosipa, daje sirotinji: $SADE pravednost njegova ostaje dovijeka, $KOF njegovo æe se èelo slavno uzdiæi. $REŠ

10. Ljutito æe to gledati bezbožnik, $ŠIN škrgutat æe zubima i venuti, $TAU propast æe želja opakih.

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina