1. Kad se približiše Jeruzalemu te doðoše u Betfagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu uèenika

2. govoreæi: "Poðite u selo pred vama i odmah æete naæi privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni.

3. Ako vam tko što rekne, recite: 'Gospodinu trebaju', i odmah æe ih pustiti."

4. To se dogodi da se ispuni što je reèeno po proroku:

5. Recite kæeri Sionskoj: Evo kralj ti tvoj dolazi, krotak, jašuæ na magarcu, na magaretu, mladetu magarièinu.

6. Uèenici odu i uèine kako im naredi Isus.

7. Dovedu magaricu i magare te stave na njih haljine i Isus uzjaha na njih.

8. Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu.

9. Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: "Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!"

10. Kad uðe u Jeruzalem, uskomešao se sav grad i govorio: "Tko je ovaj?"

11. A mnoštvo odgovaraše: "To je Prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga."

12. Isus uðe u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjaèima isprevrta stolove i prodavaèima golubova klupe.

13. Kaže im: "Pisamo je: Dom æe se moj zvati Dom molitve, a vi od njega èinite peæinu razbojnièku."

14. U Hramu mu priðoše slijepi i hromi i on ih ozdravi.

15. A kad glavari sveæenièki i pismoznanci vidješe èudesa koja uèini i djecu što vièu Hramom: "Hosana Sinu Davidovu!", gnjevni

16. mu rekoše: "Èuješ li što ovi govore?" Kaže im Isus: "Da! A niste li èitali: Iz usta djece i dojenèadi sebi si pripravio hvalu?"

17. On ih ostavi, poðe iz grada u Betaniju te ondje prenoæi.

18. Ujutro se vraæao u grad i ogladnje.

19. Ugleda smokvu kraj puta i priðe k njoj, ali ne naðe na njoj ništa osim lišæa pa joj kaže: "Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!" I smokva umah usahnu.

20. Vidjevši to, uèenici se zaèude: "Kako umah smokva usahnu!"

21. Isus im odvrati: "Zaista, kažem vam, ako budete imali vjeru i ne posumnjate, èinit æete ne samo ovo sa smokvom, nego - reknete li i ovoj gori: 'Digni se i baci u more!', bit æe tako.

22. I sve što zaištete u molitvi vjerujuæi, primit æete."

23. I uðe u Hram. Dok je nauèavao, pristupiše mu glavari sveæenièki i starješine narodne te ga upitaše: "Kojom vlašæu to èiniš? Tko ti dade tu vlast?"

24. Isus im odgovori: "I ja æu vas jedno upitati. Ako mi na to odgovorite, ja æu vama kazati kojom vlašæu ovo èinim.

25. Krst Ivanov odakle li bijaše? Od Neba ili od ljudi?" A oni umovahu meðu sobom: "Reknemo li 'Od Neba', odvratit æe nam: 'Zašto mu, dakle, ne povjerovaste?'

26. A reknemo li 'Od ljudi', strah nas je mnoštva. Ta svi Ivana smatraju prorokom."

27. Zato odgovore Isusu: "Ne znamo." I on njima reèe: "Ni ja vama neæu kazati kojom vlašæu ovo èinim."

28. "A što vam se èini? Èovjek neki imao dva sina. Priðe prvomu i reèe: 'Sinko, hajde danas na posao u vinograd!'

29. On odgovori: 'Neæu!' No poslije se predomisli i ode.

30. Priðe i drugomu pa mu reèe isto tako. A on odgovori: 'Evo me, gospodaru!' i ne ode.

31. Koji od te dvojice izvrši volju oèevu?" Kažu: "Onaj prvi." Nato æe im Isus: "Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje!

32. Doista, Ivan doðe k vama putom pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete."

33. "Drugu prispodobu èujte! Bijaše neki domaæin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova.

34. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod.

35. A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a treæega kamenovaše.

36. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako."

37. "Naposljetku posla k njima sina svoga misleæi: 'Poštovat æe mog sina.'

38. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše meðu sobom: 'Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat æemo baštinu njegovu!'

39. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju."

40. "Kada dakle doðe gospodar vinograda, što æe uèiniti s tim vinogradarima?"

41. Kažu mu: "Opake æe nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što æe mu davati urod u svoje vrijeme."

42. Kaže im Isus: "Zar nikada niste èitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo - kakvo èudo u oèima našim!

43. Zato æe se - kažem vam - oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat æe se narodu koji donosi njegove plodove! (

44. I tko padne na taj kamen, smrskat æe se, a na koga on padne, satrt æe ga.)"

45. Kad su glavari sveæenièki i farizeji èuli te njegove prispodobe, razumjeli su da govori o njima.

46. I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva jer ga je smatralo prorokom.Livros sugeridos


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.