1. kai egeneto ta oria uiwn iwshf apo tou iordanou tou kata iericw ap' anatolwn kai anabhsetai apo iericw eiV thn oreinhn thn erhmon eiV baiqhl louza

2. kai exeleusetai eiV baiqhl kai pareleusetai epi ta oria tou catarwqi

3. kai dieleusetai epi thn qalassan epi ta oria aptalim ewV twn oriwn baiqwrwn thn katw kai estai h diexodoV autwn epi thn qalassan

4. kai eklhronomhsan oi uioi iwshf efraim kai manassh

5. kai egenhqh oria uiwn efraim kata dhmouV autwn kai egenhqh ta oria thV klhronomiaV autwn apo anatolwn atarwq kai erok ewV baiqwrwn thn anw kai gazara

6. kai dieleusetai ta oria epi thn qalassan eiV ikasmwn apo borra qerma perieleusetai epi anatolaV eiV qhnasa kai sellhsa kai pareleusetai ap' anatolwn eiV ianwka

7. kai eiV macw kai atarwq kai ai kwmai autwn kai eleusetai epi iericw kai diekbalei epi ton iordanhn

8. kai apo tafou poreusetai ta oria epi qalassan epi celkana kai estai h diexodoV autwn epi qalassan auth h klhronomia fulhV efraim kata dhmouV autwn

9. kai ai poleiV ai aforisqeisai toiV uioiV efraim ana meson thV klhronomiaV uiwn manassh pasai ai poleiV kai ai kwmai autwn

10. kai ouk apwlesen efraim ton cananaion ton katoikounta en gazer kai katwkei o cananaioV en tw efraim ewV thV hmeraV tauthV ewV anebh faraw basileuV aiguptou kai elaben authn kai eneprhsen authn en puri kai touV cananaiouV kai touV ferezaiouV kai touV katoikountaV en gazer exekenthsan kai edwken authn faraw en fernh th qugatri autou

“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina