1. to lhmma o eiden ambakoum o profhthV

2. ewV tinoV kurie kekraxomai kai ou mh eisakoushV bohsomai proV se adikoumenoV kai ou swseiV

3. ina ti moi edeixaV kopouV kai ponouV epiblepein talaipwrian kai asebeian ex enantiaV mou gegonen krisiV kai o krithV lambanei

4. dia touto dieskedastai nomoV kai ou diexagetai eiV teloV krima oti o asebhV katadunasteuei ton dikaion eneken toutou exeleusetai to krima diestrammenon

5. idete oi katafronhtai kai epibleyate kai qaumasate qaumasia kai afanisqhte dioti ergon egw ergazomai en taiV hmeraiV umwn o ou mh pisteushte ean tiV ekdihghtai

6. dioti idou egw exegeirw ef' umaV touV caldaiouV touV machtaV to eqnoV to pikron kai to tacinon to poreuomenon epi ta plath thV ghV tou kataklhronomhsai skhnwmata ouk autou

7. foberoV kai epifanhV estin ex autou to krima autou estai kai to lhmma autou ex autou exeleusetai

8. kai exalountai uper pardaleiV oi ippoi autou kai oxuteroi uper touV lukouV thV arabiaV kai exippasontai oi ippeiV autou kai ormhsousin makroqen kai petasqhsontai wV aetoV proqumoV eiV to fagein

9. sunteleia eiV asebeiV hxei anqesthkotaV proswpoiV autwn ex enantiaV kai sunaxei wV ammon aicmalwsian

10. kai autoV en basileusin entrufhsei kai turannoi paignia autou kai autoV eiV pan ocurwma empaixetai kai balei cwma kai krathsei autou

11. tote metabalei to pneuma kai dieleusetai kai exilasetai auth h iscuV tw qew mou

12. ouci su ap' archV kurie o qeoV o agioV mou kai ou mh apoqanwmen kurie eiV krima tetacaV auton kai eplasen me tou elegcein paideian autou

13. kaqaroV ofqalmoV tou mh oran ponhra kai epiblepein epi ponouV ou dunhsh ina ti epiblepeiV epi katafronountaV parasiwphsh en tw katapinein asebh ton dikaion

14. kai poihseiV touV anqrwpouV wV touV icquaV thV qalasshV kai wV ta erpeta ta ouk econta hgoumenon

15. sunteleian en agkistrw anespasen kai eilkusen auton en amfiblhstrw kai sunhgagen auton en taiV saghnaiV autou eneken toutou eufranqhsetai kai carhsetai h kardia autou

16. eneken toutou qusei th saghnh autou kai qumiasei tw amfiblhstrw autou oti en autoiV elipanen merida autou kai ta brwmata autou eklekta

17. dia touto amfibalei to amfiblhstron autou kai dia pantoV apoktennein eqnh ou feisetai


“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina