1. pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou toiV agioiV toiV ousin en efesw kai pistoiV en cristw ihsou

2. cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

3. euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsaV hmaV en pash eulogia pneumatikh en toiV epouranioiV cristw

4. kaqwV exelexato hmaV en autw pro katabolhV kosmou einai hmaV agiouV kai amwmouV katenwpion autou en agaph

5. proorisaV hmaV eiV uioqesian dia ihsou cristou eiV auton kata thn eudokian tou qelhmatoV autou

6. eiV epainon doxhV thV caritoV autou en h ecaritwsen hmaV en tw hgaphmenw

7. en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatoV autou thn afesin twn paraptwmatwn kata ton plouton thV caritoV autou

8. hV eperisseusen eiV hmaV en pash sofia kai fronhsei

9. gnwrisaV hmin to musthrion tou qelhmatoV autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw

10. eiV oikonomian tou plhrwmatoV twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw cristw ta te en toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV

11. en autw en w kai eklhrwqhmen proorisqenteV kata proqesin tou ta panta energountoV kata thn boulhn tou qelhmatoV autou

12. eiV to einai hmaV eiV epainon thV doxhV autou touV prohlpikotaV en tw cristw

13. en w kai umeiV akousanteV ton logon thV alhqeiaV to euaggelion thV swthriaV umwn en w kai pisteusanteV esfragisqhte tw pneumati thV epaggeliaV tw agiw

14. oV estin arrabwn thV klhronomiaV hmwn eiV apolutrwsin thV peripoihsewV eiV epainon thV doxhV autou

15. dia touto kagw akousaV thn kaq umaV pistin en tw kuriw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

16. ou pauomai eucaristwn uper umwn mneian umwn poioumenoV epi twn proseucwn mou

17. ina o qeoV tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr thV doxhV dwh umin pneuma sofiaV kai apokaluyewV en epignwsei autou

18. pefwtismenouV touV ofqalmouV thV dianoiaV umwn eiV to eidenai umaV tiV estin h elpiV thV klhsewV autou kai tiV o ploutoV thV doxhV thV klhronomiaV autou en toiV agioiV

19. kai ti to uperballon megeqoV thV dunamewV autou eiV hmaV touV pisteuontaV kata thn energeian tou kratouV thV iscuoV autou

20. hn enhrghsen en tw cristw egeiraV auton ek nekrwn kai ekaqisen en dexia autou en toiV epouranioiV

21. uperanw pashV archV kai exousiaV kai dunamewV kai kuriothtoV kai pantoV onomatoV onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti

22. kai panta upetaxen upo touV podaV autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia

23. htiV estin to swma autou to plhrwma tou panta en pasin plhroumenou


“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina