1. anqrwpoV tiV hn en cwra th ausitidi w onoma iwb kai hn o anqrwpoV ekeinoV alhqinoV amemptoV dikaioV qeosebhV apecomenoV apo pantoV ponhrou pragmatoV

2. egenonto de autw uioi epta kai qugatereV treiV

3. kai hn ta kthnh autou probata eptakiscilia kamhloi trisciliai zeugh bown pentakosia onoi qhleiai nomadeV pentakosiai kai uphresia pollh sfodra kai erga megala hn autw epi thV ghV kai hn o anqrwpoV ekeinoV eugenhV twn af' hliou anatolwn

4. sumporeuomenoi de oi uioi autou proV allhlouV epoiousan poton kaq' ekasthn hmeran sumparalambanonteV ama kai taV treiV adelfaV autwn esqiein kai pinein met' autwn

5. kai wV an sunetelesqhsan ai hmerai tou potou apestellen iwb kai ekaqarizen autouV anistamenoV to prwi kai proseferen peri autwn qusiaV kata ton ariqmon autwn kai moscon ena peri amartiaV peri twn yucwn autwn elegen gar iwb mhpote oi uioi mou en th dianoia autwn kaka enenohsan proV qeon outwV oun epoiei iwb pasaV taV hmeraV

6. kai wV egeneto h hmera auth kai idou hlqon oi aggeloi tou qeou parasthnai enwpion tou kuriou kai o diaboloV hlqen met' autwn

7. kai eipen o kurioV tw diabolw poqen paragegonaV kai apokriqeiV o diaboloV tw kuriw eipen perielqwn thn ghn kai emperipathsaV thn up' ouranon pareimi

8. kai eipen autw o kurioV prosesceV th dianoia sou kata tou paidoV mou iwb oti ouk estin kat' auton twn epi thV ghV anqrwpoV amemptoV alhqinoV qeosebhV apecomenoV apo pantoV ponhrou pragmatoV

9. apekriqh de o diaboloV kai eipen enantion tou kuriou mh dwrean sebetai iwb ton qeon

10. ou su periefraxaV ta exw autou kai ta esw thV oikiaV autou kai ta exw pantwn twn ontwn autw kuklw ta erga twn ceirwn autou euloghsaV kai ta kthnh autou polla epoihsaV epi thV ghV

11. alla aposteilon thn ceira sou kai ayai pantwn wn ecei ei mhn eiV proswpon se euloghsei

12. tote eipen o kurioV tw diabolw idou panta osa estin autw didwmi en th ceiri sou alla autou mh ayh kai exhlqen o diaboloV para tou kuriou

13. kai hn wV h hmera auth oi uioi iwb kai ai qugatereV autou epinon oinon en th oikia tou adelfou autwn tou presbuterou

14. kai idou aggeloV hlqen proV iwb kai eipen autw ta zeugh twn bown hrotria kai ai qhleiai onoi eboskonto ecomenai autwn

15. kai elqonteV oi aicmalwteuonteV hcmalwteusan autaV kai touV paidaV apekteinan en macairaiV swqeiV de egw monoV hlqon tou apaggeilai soi

16. eti toutou lalountoV hlqen eteroV aggeloV kai eipen proV iwb pur epesen ek tou ouranou kai katekausen ta probata kai touV poimenaV katefagen omoiwV kai swqeiV egw monoV hlqon tou apaggeilai soi

17. eti toutou lalountoV hlqen eteroV aggeloV kai eipen proV iwb oi ippeiV epoihsan hmin kefalaV treiV kai ekuklwsan taV kamhlouV kai hcmalwteusan autaV kai touV paidaV apekteinan en macairaiV eswqhn de egw monoV kai hlqon tou apaggeilai soi

18. eti toutou lalountoV alloV aggeloV ercetai legwn tw iwb twn uiwn sou kai twn qugaterwn sou esqiontwn kai pinontwn para tw adelfw autwn tw presbuterw

19. exaifnhV pneuma mega ephlqen ek thV erhmou kai hyato twn tessarwn gwniwn thV oikiaV kai epesen h oikia epi ta paidia sou kai eteleuthsan eswqhn de egw monoV kai hlqon tou apaggeilai soi

20. outwV anastaV iwb dierrhxen ta imatia autou kai ekeirato thn komhn thV kefalhV autou kai peswn camai prosekunhsen kai eipen

21. autoV gumnoV exhlqon ek koiliaV mhtroV mou gumnoV kai apeleusomai ekei o kurioV edwken o kurioV afeilato wV tw kuriw edoxen outwV kai egeneto eih to onoma kuriou euloghmenon

22. en toutoiV pasin toiV sumbebhkosin autw ouden hmarten iwb enantion tou kuriou kai ouk edwken afrosunhn tw qew

“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina