1. pauloV kai silouanoV kai timoqeoV th ekklhsia qessalonikewn en qew patri kai kuriw ihsou cristw cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

2. eucaristoumen tw qew pantote peri pantwn umwn mneian umwn poioumenoi epi twn proseucwn hmwn

3. adialeiptwV mnhmoneuonteV umwn tou ergou thV pistewV kai tou kopou thV agaphV kai thV upomonhV thV elpidoV tou kuriou hmwn ihsou cristou emprosqen tou qeou kai patroV hmwn

4. eidoteV adelfoi hgaphmenoi upo qeou thn ekloghn umwn

5. oti to euaggelion hmwn ouk egenhqh eiV umaV en logw monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiw kai en plhroforia pollh kaqwV oidate oioi egenhqhmen en umin di umaV

6. kai umeiV mimhtai hmwn egenhqhte kai tou kuriou dexamenoi ton logon en qliyei pollh meta caraV pneumatoV agiou

7. wste genesqai umaV tupouV pasin toiV pisteuousin en th makedonia kai th acaia

8. af umwn gar exhchtai o logoV tou kuriou ou monon en th makedonia kai acaia alla kai en panti topw h pistiV umwn h proV ton qeon exelhluqen wste mh creian hmaV ecein lalein ti

9. autoi gar peri hmwn apaggellousin opoian eisodon ecomen proV umaV kai pwV epestreyate proV ton qeon apo twn eidwlwn douleuein qew zwnti kai alhqinw

10. kai anamenein ton uion autou ek twn ouranwn on hgeiren ek nekrwn ihsoun ton ruomenon hmaV apo thV orghV thV ercomenhV


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina