1. paroimiai salwmwntoV uiou dauid oV ebasileusen en israhl

2. gnwnai sofian kai paideian nohsai te logouV fronhsewV

3. dexasqai te strofaV logwn nohsai te dikaiosunhn alhqh kai krima kateuqunein

4. ina dw akakoiV panourgian paidi de new aisqhsin te kai ennoian

5. twnde gar akousaV sofoV sofwteroV estai o de nohmwn kubernhsin kthsetai

6. nohsei te parabolhn kai skoteinon logon rhseiV te sofwn kai ainigmata

7. arch sofiaV foboV qeou sunesiV de agaqh pasi toiV poiousin authn eusebeia de eiV qeon arch aisqhsewV sofian de kai paideian asebeiV exouqenhsousin

8. akoue uie paideian patroV sou kai mh apwsh qesmouV mhtroV sou

9. stefanon gar caritwn dexh sh korufh kai kloion cruseon peri sw trachlw

10. uie mh se planhswsin andreV asebeiV mhde boulhqhV ean parakaleswsi se legonteV

11. elqe meq' hmwn koinwnhson aimatoV kruywmen de eiV ghn andra dikaion adikwV

12. katapiwmen de auton wsper adhV zwnta kai arwmen autou thn mnhmhn ek ghV

13. thn kthsin autou thn polutelh katalabwmeqa plhswmen de oikouV hmeterouV skulwn

14. ton de son klhron bale en hmin koinon de ballantion kthswmeqa panteV kai marsippion en genhqhtw hmin

15. mh poreuqhV en odw met' autwn ekklinon de ton poda sou ek twn tribwn autwn

16. oi gar podeV autwn eiV kakian trecousin kai tacinoi tou ekceai aima

17. ou gar adikwV ekteinetai diktua pterwtoiV

18. autoi gar oi fonou meteconteV qhsaurizousin eautoiV kaka h de katastrofh andrwn paranomwn kakh

19. autai ai odoi eisin pantwn twn suntelountwn ta anoma th gar asebeia thn eautwn yuchn afairountai

20. sofia en exodoiV umneitai en de plateiaiV parrhsian agei

21. ep' akrwn de teicewn khrussetai epi de pulaiV dunastwn paredreuei epi de pulaiV polewV qarrousa legei

22. oson an cronon akakoi ecwntai thV dikaiosunhV ouk aiscunqhsontai oi de afroneV thV ubrewV onteV epiqumhtai asebeiV genomenoi emishsan aisqhsin

23. kai upeuqunoi egenonto elegcoiV idou prohsomai umin emhV pnohV rhsin didaxw de umaV ton emon logon

24. epeidh ekaloun kai ouc uphkousate kai exeteinon logouV kai ou proseicete

25. alla akurouV epoieite emaV boulaV toiV de emoiV elegcoiV hpeiqhsate

26. toigaroun kagw th umetera apwleia epigelasomai katacaroumai de hnika an erchtai umin oleqroV

27. kai wV an afikhtai umin afnw qoruboV h de katastrofh omoiwV kataigidi parh kai otan erchtai umin qliyiV kai poliorkia h otan erchtai umin oleqroV

28. estai gar otan epikaleshsqe me egw de ouk eisakousomai umwn zhthsousin me kakoi kai ouc eurhsousin

29. emishsan gar sofian ton de fobon tou kuriou ou proeilanto

30. oude hqelon emaiV prosecein boulaiV emukthrizon de emouV elegcouV

31. toigaroun edontai thV eautwn odou touV karpouV kai thV eautwn asebeiaV plhsqhsontai

32. anq' wn gar hdikoun nhpiouV foneuqhsontai kai exetasmoV asebeiV olei

33. o de emou akouwn kataskhnwsei ep' elpidi kai hsucasei afobwV apo pantoV kakou


“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina