1. kai egeneto meta thn teleuthn ihsou kai ephrwtwn oi uioi israhl en kuriw legonteV tiV anabhsetai hmin proV ton cananaion afhgoumenoV tou polemhsai en autw

2. kai eipen kurioV ioudaV anabhsetai idou dedwka thn ghn en ceiri autou

3. kai eipen ioudaV proV sumewn ton adelfon autou anabhqi met' emou en tw klhrw mou kai polemhswmen en tw cananaiw kai poreusomai kai ge egw meta sou en tw klhrw sou kai eporeuqh met' autou sumewn

4. kai anebh ioudaV kai edwken kurioV ton cananaion kai ton ferezaion en ceiri autou kai epataxen autouV en bezek deka ciliadaV andrwn

5. kai euron ton adwnibezek en bezek kai epolemhsan en autw kai epataxan ton cananaion kai ton ferezaion

6. kai efugen adwnibezek kai katediwxan opisw autou kai elabon auton kai apekoyan ta akra twn ceirwn autou kai twn podwn autou

7. kai eipen adwnibezek ebdomhkonta basileiV ta akra twn ceirwn autwn kai twn podwn autwn apokekommenoi hsan sullegonteV ta upokatw thV trapezhV mou kaqwV oun epoihsa outwV antapedwken moi o qeoV kai hgagon auton eiV ierousalhm kai apeqanen ekei

8. kai epolemhsan oi uioi iouda en ierousalhm kai katelabonto authn kai epataxan authn en stomati romfaiaV kai thn polin eneprhsan en puri

9. kai meta tauta katebhsan oi uioi iouda polemhsai en tw cananaiw tw katoikounti thn oreinhn kai ton noton kai thn pedinhn

10. kai eporeuqh ioudaV proV ton cananaion ton katoikounta en cebrwn kai exhlqen cebrwn ex enantiaV to de onoma cebrwn hn emprosqen kariaqarboksefer kai epataxen ton sesi kai ton aciman kai ton qolmi gennhmata tou enak

11. kai eporeuqhsan ekeiqen proV touV katoikountaV dabir kai to onoma dabir hn emprosqen poliV grammatwn

12. kai eipen caleb oV an pataxh thn polin twn grammatwn kai prokatalabhtai authn dwsw autw thn ascan qugatera mou eiV gunaika

13. kai prokatelabeto authn goqonihl uioV kenez adelfoV caleb o newteroV kai edwken autw thn ascan qugatera autou eiV gunaika

14. kai egeneto en tw eisporeuesqai authn kai epeseisen authn aithsai para tou patroV authV ton agron kai egogguzen epanw tou upozugiou kai ekraxen apo tou upozugiou eiV ghn notou ekdedosai me kai eipen auth caleb ti estin soi

15. kai eipen autw asca doV moi eulogian oti eiV ghn notou ekdedosai me kai dwseiV moi lutrwsin udatoV kai edwken auth caleb kata thn kardian authV thn lutrwsin metewrwn kai thn lutrwsin tapeinwn

16. kai oi uioi iwbab tou kinaiou penqerou mwush anebhsan ek thV polewV twn foinikwn proV touV uiouV iouda eiV thn erhmon thn ousan en tw notw epi katabasewV arad kai eporeuqh kai katwkhsen meta tou laou

17. kai eporeuqh ioudaV meta sumewn tou adelfou autou kai epataxan ton cananaion ton katoikounta sefeq kai aneqematisan authn kai exwleqreusan authn kai ekalesan to onoma thV polewV exoleqreusiV

18. kai ouk eklhronomhsen ioudaV thn gazan kai to orion authV kai thn askalwna kai to orion authV kai thn akkarwn kai to orion authV kai thn azwton kai ta perisporia authV

19. kai hn kurioV meta iouda kai eklhronomhsen to oroV oti ouk edunato klhronomhsai touV katoikountaV thn koilada oti rhcab diesteilato authn

20. kai edwken tw caleb thn cebrwn kaqa elalhsen mwushV kai eklhronomhsen ekeiqen taV treiV poleiV kai exhren ekeiqen touV treiV uiouV enak

21. kai ton iebousaion ton katoikounta en ierousalhm ouk exhran oi uioi beniamin kai katwkhsen o iebousaioV meta twn uiwn beniamin ewV thV hmeraV tauthV

22. kai anebhsan oi uioi iwshf kai ge autoi eiV baiqhl kai ioudaV met' autwn

23. kai parenebalon oikoV israhl kata baiqhl to de onoma thV polewV hn emprosqen louza

24. kai eidon oi fulassonteV andra ekporeuomenon ek thV polewV kai elaban auton kai eipon autw deixon hmin thn eisodon thV polewV kai poihsomen meta sou eleoV

25. kai edeixen autoiV thn eisodon thV polewV kai epataxan thn polin en stomati romfaiaV ton de andra kai thn suggeneian autou exapesteilan

26. kai aphlqen o anhr eiV ghn cettiim kai wkodomhsen ekei polin kai ekalesen to onoma authV louza touto onoma authV ewV thV hmeraV tauthV

27. kai ouk eklhronomhsen manasshV thn baiqsan h estin skuqwn poliV oude taV qugateraV authV oude ta perisporia authV oude thn ekqanaad kai taV qugateraV authV oude touV katoikountaV dwr kai taV qugateraV authV kai touV katoikountaV balaam kai taV qugateraV authV kai touV katoikountaV magedwn kai taV qugateraV authV oude touV katoikountaV ieblaam oude taV qugateraV authV kai hrxato o cananaioV katoikein en th gh tauth

28. kai egeneto ote eniscusen israhl kai eqeto ton cananaion eiV foron kai exairwn ouk exhren auton

29. kai efraim ouk exhren ton cananaion ton katoikounta en gazer kai katwkei o cananaioV en mesw autou en gazer kai egeneto eiV foron

30. kai zaboulwn ouk exhren touV katoikountaV kedrwn kai touV katoikountaV enaala kai katwkhsen o cananaioV en mesw autou kai egeneto eiV foron

31. kai ashr ouk exhren touV katoikountaV akcw kai egeneto autw eiV foron kai touV katoikountaV dwr kai touV katoikountaV sidwna kai touV katoikountaV aalaf kai ton acazib kai thn celba kai thn afek kai thn rowb

32. kai katwkhsen ashr en mesw tou cananaiou tou katoikountoV thn ghn oti ouk edunasqh exarai auton

33. kai nefqali ouk exhren touV katoikountaV baiqsamuV oude touV katoikountaV baiqeneq kai katwkhsen israhl en mesw tou cananaiou tou katoikountoV thn ghn oi de katoikounteV baiqsamuV kai thn baiqeneq egenhqhsan autoiV eiV foron

34. kai exeqliyen o amorraioV touV uiouV dan eiV to oroV oti ouk afhken auton katabhnai eiV thn koilada

35. kai hrxato o amorraioV katoikein en tw orei tou mursinwnoV ou ai arkoi kai ai alwpekeV kai ebarunqh h ceir oikou iwshf epi ton amorraion kai egeneto eiV foron

36. kai to orion tou amorraiou o idoumaioV epanw akrabin epi thV petraV kai epanw


“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina