1. o presbuteroV eklekth kuria kai toiV teknoiV authV ouV egw agapw en alhqeia kai ouk egw monoV alla kai panteV oi egnwkoteV thn alhqeian

2. dia thn alhqeian thn menousan en hmin kai meq hmwn estai eiV ton aiwna

3. estai meq hmwn cariV eleoV eirhnh para qeou patroV kai para kuriou ihsou cristou tou uiou tou patroV en alhqeia kai agaph

4. ecarhn lian oti eurhka ek twn teknwn sou peripatountaV en alhqeia kaqwV entolhn elabomen para tou patroV

5. kai nun erwtw se kuria ouc wV entolhn grafw soi kainhn alla hn eicomen ap archV ina agapwmen allhlouV

6. kai auth estin h agaph ina peripatwmen kata taV entolaV autou auth estin h entolh kaqwV hkousate ap archV ina en auth peripathte

7. oti polloi planoi eishlqon eiV ton kosmon oi mh omologounteV ihsoun criston ercomenon en sarki outoV estin o planoV kai o anticristoV

8. blepete eautouV ina mh apoleswmen a eirgasameqa alla misqon plhrh apolabwmen

9. paV o parabainwn kai mh menwn en th didach tou cristou qeon ouk ecei o menwn en th didach tou cristou outoV kai ton patera kai ton uion ecei

10. ei tiV ercetai proV umaV kai tauthn thn didachn ou ferei mh lambanete auton eiV oikian kai cairein autw mh legete

11. o gar legwn autw cairein koinwnei toiV ergoiV autou toiV ponhroiV

12. polla ecwn umin grafein ouk hboulhqhn dia cartou kai melanoV alla elpizw elqein proV umaV kai stoma proV stoma lalhsai ina h cara hmwn h peplhrwmenh

13. aspazetai se ta tekna thV adelfhV sou thV eklekthV amhn


“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina